Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Regulament

 

 

REGULAMENTUL PRIVIND MOBILITATEA STUDENŢILOR, A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, DE CERCETARE ŞI A PERSONALULUI NEDIDACTIC CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL ERASMUS+/KA1

 

CENTRUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

BIROUL ERASMUS+ ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

I. CADRUL LEGAL

 

Art. 1. Mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin Programul european Erasmus+ se desfăşoară conform prevederilor cuprinse în:

a)      Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii “Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE şi nr. 1298/2008/CE;

b)    Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru fiecare an în curs;

c)     Apelul naţional anual disponibil pe www.erasmusplus.ro;

d)    Carta Universitară Erasmus – extinsă a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu nr. 223983-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE;

e)     OMEC 3617 din 2005 privind aplicarea sistemului de credite transferabile ECTS în învăţământul superior;

f)     OMEC 3714 din 29.03.2005 privind introducerea Suplimentului de Diplomă;

g)    Ordinul MECS nr. 4238 din 17.06.2015 privind înfiinţarea şi funcţionarea Birourilor Erasmus+ în instituţiile de învăţământ superior acreditate;

h)    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale din Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

i)      Carta Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

j)      Contractele anuale încheiate între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

k)      Hotărârea Senatului Universităţii întrunit în data de 29.11.2018 privind aprobarea structurii de personal;

l)       Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

m)   OMECTS nr. 3223 din 8 februarie 2012, pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;

n)      Ordin comun MECTS – MMFPS nr.4469/12.06.2012/nr.1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;

o)      Ghidul de utilizare ECTS al Uniunii Europene, versiunea 2009.

 

 

II. TIPURI DE MOBILITATE

 

Art. 2 (1) Programul Erasmus +, Acţiunea-cheie 1 – Proiecte de mobilitate pentru studenţii şi personalul din învăţământul superior este un program finanţat de Comisia Europeană, gestionat în România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), care are drept obiectiv să contribuie prin învăţarea de-a lungul vieţii la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

(2) Programul ERASMUS + cuprinde, pentru învăţământul superior, următoarele tipuri de acţiuni de mobilitate în cadrul KA103 şi KA107:

a)      Acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru studii;

b)      Acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru stagii;

c)      Acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice;

d)      Acţiuni de mobilitate a personalului pentru formare.

(3) Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru studii reprezintă perioada de studiu în străinătate la o instituţie de învăţământ superior (IIS) parteneră. Aceasta poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu.

(4) Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru stagii pot fi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior partenere din străinătate sau la un loc de muncă în străinătate, fiind sprijinite pe durata ciclului scurt, primului ciclu, a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea ciclu şi în termen de maxim un an de la absolvire.

(5) Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic – cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

(6) Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

 

 

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

 

Art. 3. Conform Ghidului programului Erasmus +, studenţii depun cererea de participare la propriile instituţii de învăţământ superior care efectuează selecţia participanţilor la acţiunea de mobilitate. În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, selecţia studenţilor pentru o acţiune de mobilitate pentru studii şi/sau stagii se realizează ţinând cont de următoarele criterii de eligibilitate:

a.       Studenţii sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior şi la programe de studii care conduc la obţinerea unei diplome sau a unei alte calificări recunoscute la nivel terţiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităţilor de mobilitate pentru studii, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în al doilea an de studii universitare de licenţă. Pentru stagii, această condiţie nu se aplică.

b.      Proaspeţii absolvenţi de învăţământ superior pot participa la stagii. Proaspeţii absolvenţi pot să fie selectaţi de către instituţia de învăţământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu şi trebuie să efectueze şi să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

c.      Acelaşi student poate beneficia de granturi de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul şi tipul activităţilor de mobilitate (experienţa anterioară în cadrul programului Erasmus – LLP se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pentru fiecare ciclu de studii). Durata unui stagiu pentru noii absolvenţi se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni a ciclului în care se depune cererea de participare la stagiu.

 

Art. 4. 1) La acţiunile de mobilitate a personalului pentru predare poate participa personalul angajat într-o instituţie de învăţământ superior sau în orice organizaţie publică sau privată pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, formării şi tineretului (inclusiv doctoranzi angajaţi).

(2) Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program în condiţiile îndeplinirii criteriilor de limbă conform Cadrului European de Referinţă, nivel minim B1 (în conformitate cu acordurile bilaterale Erasmus+ încheiate cu partenerii internaţionali) precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare. Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic poate beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar, însă, dacă există mobilităţi nealocate şi se impune ca acestea să fie realizate pentru a nu returna granturile, se pot acorda mai mult de 2 stagii de mobilitate unui candidat, exclusiv acelor candidaţi care au contribuit la atragerea studenţilor Erasmus+ către mobilităţile outgoing cât şi la atragerea studenţilor incoming.

(3) Candidaţii care participă la selecţii Erasmus+ pentru mai mult de 2 stagii pe parcursul unui an academic, trebuie să depună la dosarul de candidatură o declaraţie pe propria răspundere cu privire la numărul studenţilor outgoing şi incoming atraşi în cadrul programului Erasmus+ pe parcursul anului academic anterior.

(4) Cel puţin unul dintre stagiile Erasmus + efectuate de către cadrele didactice trebuie să fie acţiuni de mobilitate pentru predare.

(5) Candidaţii, personal angajat, care îşi retrag candidatura după ce au fost acceptaţi pentru o acţiune de mobilitate Erasmus + îşi pierd dreptul de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus+ la următoarea selecţie.

 

 

IV.  SELECŢIA CANDIDAŢILOR

 

Art. 5 (1) În cazul mobilităţilor de formare selecţia personalului didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic se va desfăşura în mod centralizat la nivelul Universităţii, pentru acţiunile cheie KA103 (Erasmus+ cu ţările Programului) şi KA107 (Erasmus+ cu ţările Partenere). De asemenea selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi în scopuri de formare şi predare, în cadrul acţiunii cheie KA107 se desfăşoară centralizat la nivelul Universităţii. În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului didactic în scopuri de predare şi în scopuri de formare şi a studenţilor pentru acţiuni de mobilitate pentru studii sau stagii de practică, în cadrul acţiunii cheie KA103, comisiile de selecţie sunt organizate la nivelul fiecărei Facultăţi, cu implicarea conducerii acestora (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau reprezentanţii acestora).

(2) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de predare în cadrul acţiunii cheie KA103 (cu ţările programului), Comisia de Management Erasmus alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate, luând în considerare şi criteriul past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

(3) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de formare, Comisia de Management Erasmus alocă granturile pentru acţiuni de mobilitate de formare între cadrele didactice şi personalul administrativ în cadrul fiecărui contract instituţional Erasmus cu ANPCDEFP. Comisia de Management Erasmus, împarte mobilităţile de formare, destinate cadrelor didactice, fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate, alocarea mobilităţilor având în vedere şi criteriul past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

(4) Pentru acţiunile de mobilitate a personalului în scopuri de formare, au prioritate candidaţii care vor participa la evenimente organizate de partenerii internaţionali, cum ar fi Staff Training Week, International Week ş.a.

 

Art. 6. (1) Comisia de selecţie este numită prin decizia Rectorului Universităţii şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.

(2) Pentru selecţia studenţilor, Comisia de selecţie va fi propusă de către Decanul fiecărei facultăţi, fiind alcătuită din minim trei persoane: Coordonator Erasmus pe facultate/departament/specializare – în calitate de preşedinte, un cadru didactic din cadrul facultăţii şi un reprezentant al studenţilor; fiecare membru al comisie de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese; un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar.

(3) Pentru selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecţie va fi formată din Prorector I - în calitate de preşedinte, Coordonatorul Instituţional Erasmus, Coordonator Erasmus pe Facultate, reprezentanţi din minimum trei Facultăţi diferite (dintre coordonatorii Erasmus departamentali), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

(4) În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, comisia va include obligatoriu reprezentanţii conducerii fiecărei facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau în caz de incompatibilitate, un reprezentant desemnat de Consiliul Facultăţii).

(5) Comisiile au următoarele atribuţii:

- primesc, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor, prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale;

- verifică eligibilitatea acestora;

- realizează selecţia, ierarhizează candidaţii;

- întocmesc listele cu admişi, rezerve şi respinşi;

- comunică rezultatele candidaţilor, primesc contestaţiile.

 

 

V. CALENDARUL SELECŢIEI

 

Art. 7. Selecţia studenţilor pentru acţiuni de mobilitate de studiu şi acţiuni de mobilitate de plasament se desfăşoară având în vedere constrângerile impuse de acordurile bilaterale încheiate cu partenerii internaţionali cu privire la termenele de nominalizare şi aplicaţie pentru participanţii la acţiuni de mobilitate, în sistemul Open Call, interviul de selecţie fiind organizat ori de câte ori este necesar.

 

Art. 8. Pentru mobilităţile de predare şi formare a personalului didactic, în cadrul acţiunii cheie KA103, comisiile de la nivelul Facultăţilor pot decide un calendar semestrial  al procesului de selecţie.

În cazul mobilităţilor de predare şi formare în cadrul acţiunii cheie KA107, calendarul selecţiei este decis de către comisia centrală a UAB.

În măsura în care nu se ocupă toate locurile disponibile, sau dacă UAB beneficiază de fonduri suplimentare de la ANPCDEFP, comisiile pot organiza selecţii ori de câte ori este necesar, sau pot organiza selecţii de tip Open Call, până la distribuirea tuturor granturilor.

 

 

VI. – CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

Art. 9.

a. formular de candidatură, completat online pe platforma erasmus.uab.ro, printat şi semnat de către candidat;

b.  avizul favorabil al Facultăţii cu privire la efectuarea stagiului Erasmus+ de studiu sau plasament; în cazul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă este necesar acordul scris al ierarhului;

c. copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

d. adeverinţă de la secretariatul Facultăţii care certifică statutul de student înmatriculat;

e. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care demonstrează că studentul este beneficiar al unei burse sociale (dacă este cazul);

f. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente.

 

Art. 10. Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi Erasmus+ de predare conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ cât şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic, propunere program de predare (Staff mobility agreement for teaching).

 

Art. 11. Dosarul de candidatură pentru mobilităţi Erasmus+ de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic, conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, propunere program de formare (Staff mobility agreement for training).

 

 

VII. CRITERIILE DE SELECŢIE

 

Art. 12. Testul de limbă străină. Comisia Europeană pune la dispoziţia studenţilor un instrument lingvistic online cu scopul de a evalua nivelul de competenţă în limba pe care aceştia o vor folosi pentru a studia sau pentru a efectua stagii în străinătate. Acest test este obligatoriu pentru toate activităţile de mobilitate a studenţilor şi va fi efectuat de către candidaţi la momentul selecţiei şi după efectuarea stagiului, conform prevederilor Ghidului Erasmus+.

 

Art. 13. Interviul de selecţie va fi organizat centralizat la nivelul universităţii pentru activităţile de mobilitate a personalului angajat pentru activităţi de mobilitate în scop de formare în cadrul acţiunii KA107. Pentru activităţile de mobilitate pentru predare şi formare a cadrelor didactice, a activităţile de mobilitate pentru studii şi stagii de practică pentru studenţi, interviul de selecţie este organizat de către comisii formate din reprezentanţii conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate, Coordonatori Departamentali), pentru acţiunea KA103 (Erasmus+ cu ţările Programului). În cazul activităţilor de mobilitate pentru predare şi a activităţilor de mobilitate pentru studii şi stagii de practică pentru studenţi în cadrul acţiunii KA107 (Erasmus+ cu ţările Partenere), interviul de selecţie este organizat centralizat la nivelul universităţii.

Lista candidaţilor şi data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile vor fi afişate la avizierul Centrului de Relaţii Internaţionale, la avizierele facultăţilor şi pe site-ul UAB.

Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. În situaţia în care, din motive obiective, un candidat nu poate participa la interviu, se va organiza interviu online, la o data şi oră convenite de comisie împreună cu acesta.  

 

Art. 14. Selecţia studenţilor pentru acţiuni de mobilitate pentru studii şi stagii de practică în străinătate este realizată prin verificarea criteriilor de eligibilitate de către comisia de selecţie. Granturile sunt acordate tuturor candidaţilor eligibili şi care îndeplinesc criteriile lingvistice din acordurile bilaterale ale UAB, după efectuarea testului lingvistic online.

 

Art. 15. Departajarea cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

           a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus – 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de predare/formare/bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, cum ar fi dezvoltarea de curriculum, cursuri comune, reţele academice, proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic -10 puncte, distribuite astfel: 4 puncte pentru coordonarea/activităţile de predare (tutoriat) pentru 1-2 studenţi incoming/outgoing; 5 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 3 studenţi incoming/outgoing; 6 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 4 studenţi incoming/outgoing; 7 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 5 studenţi incoming/outgoing; 8 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 6 studenţi incoming/outgoing; 9 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 7-10 studenţi incoming/outgoing; 10 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru mai mult de 10 studenţi incoming/outgoing.

           c. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidaţii care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calităţii personalului didactic si de cercetare), şi niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru crearea de noi parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării, până la 2 puncte pentru impactul asupra activităţii de cercetare (organizarea de conferinţe, proiecte de cercetare comune, etc.), până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru crearea de parteneriate strategice internaţionale; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare.

e. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice, maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

 

Art. 16. Departajarea candidaţilor – personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic - pentru mobilităţi de formare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

1. Proiect de valorificare a stagiului – 10 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

2. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103, KA107, KA2, etc.).

3. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice, maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

4. Se acordă un punctaj suplimentar de 10 puncte tuturor candidaţilor care dovedesc că vor participa la evenimente organizate de partenerii internaţionali ai UAB: International Week, Staff Training Week ş.a, în acord cu prevederile art. 5, alin 4. În cazul în care candidaţii renunţă la participarea la evenimente internaţionale de tipul celor menţionate mai sus, aceştia pierd punctajul suplimentar acordat, Comisia de selecţie procedând la o reierarhizare a acestora cu listele de rezerve rezultate în urma procesului de selecţie.

 

Art. 17. Comisia de selecţie va proceda la ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate. Listele afişate vor cuprinde candidaţii admişi (în funcţie de rezultatele obţinute şi de ordinea preferinţelor exprimate în scrisoarea de motivare), primul criteriu fiind punctajul, al doilea opţiunea, candidaţii aflaţi pe lista de rezerve, candidaţii respinşi, având termen pentru contestaţie de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Contestaţia se soluţionează în două etape, în termen de 15 zile de la depunerea contestaţiei, astfel: în prima etapă comisia contestaţia este soluţionată de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată dintr-un coordonator Erasmus şi un reprezentant al Centrului de Relaţii Internaţionale, altul decât cel care a avut calitatea de secretar. În cazul respingerii contestaţiei de către comisie, în prima etapă, aceasta este transmisă unei comisii desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată din Prorectorul II al Universităţii şi decanii celor cinci Facultăţi existente în structura UAB. Dacă şi în această etapă contestaţia este respinsă, această decizie este finală. Admiterea contestaţiei în oricare dintre cele două etape, este considerată decizia finală prin acordarea grantului de mobilitate participantului. Comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi). În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens. Locul său poate fi ocupat doar de către un candidat aflat pe lista de rezervă.  În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se va organiza o altă selecţie.

 

Art. 18. Priorităţile în selectarea candidaţilor pot fi stabilite anual prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, în funcţie de recomandările ANPCDEFP, precum şi de către Consiliile Facultăţilor în baza criteriilor proprii.

 

VIII. PREGĂTIREA MOBILITĂŢII

 

Art. 19. (1) După anunţarea rezultatelor selecţiei, candidaţii admişi vor completa documentaţia cerută de instituţia parteneră, în limba în care se vor desfăşura cursurile/predarea/programul de formare, şi anume formularul de aplicaţie al universităţii partenere, cererea de cazare, cererea pentru urmarea unor cursuri de limbă, etc. În cazul studenţilor care au fost selectaţi pentru un stagiu de studiu, aceştia vor completa împreună cu coordonatorul departamental şi cu coordonatorul pe Facultate, Acordul de studii (Learning Agreement) şi Situaţia şcolară (Transcript of Records), după caz. Studenţii care au fost selectaţi pentru un stagiu de practică vor completa împreună cu coordonatorii departamentali şi cu coordonatorul pe Facultate acordul de practică (Training Agreement). Granturile acordate studenţilor selectaţi sunt condiţionate de acceptul instituţiilor partenere în vederea efectuării acţiunilor de mobilitate pentru studii sau stagii. Astfel, obţinerea grantului pentru o acţiune de mobilitate de studiu sau plasament, în urma procesului de selecţiei nu garantează primirea scrisorii de acceptare de la instituţia gazdă, scrisoarea de acceptare fiind supusă exclusiv criteriilor şi condiţiilor impuse de către instituţia parteneră.

(2) În cazul mobilităţilor personalului, candidaţii admişi au termen ca în două luni de la momentul publicării rezultatelor să prezinte invitaţia/acceptarea din partea instituţiei gazdă. În caz contrar, şi dacă există persoane pe lista de rezerve, mobilităţile care nu au la dosar invitaţia, vor fi alocate candidaţilor de pe lista de rezerve.

(3) Biroul Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va transmite dosarele completate ale studenţilor la Universităţile partenere, urmând să se primească invitaţia/acceptul de la Universitatea parteneră şi pachetul de informaţii (dacă este cazul).

 

Art. 20. (1) Înainte de plecarea în mobilitate, beneficiarii granturilor vor semna cu Universitatea contractul financiar Erasmus + şi anexele sale, prin care va fi plătit grantul. Participanţii la mobilităţi vor fi conştientizaţi de către membrii Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale şi/sau Coordonatorul Instituţional Erasmus, referitor la respectarea întocmai, pe parcursul desfăşurării mobilităţii, a condiţiilor contractuale privind perioada mobilităţii, durata, domeniul de studiu/formare/predare şi raportarea către instituţia de origine.

(2) Cuantumul sprijinului financiar Erasmus +  va fi definitivat în momentul semnării contractului financiar, candidaţii trebuind să fie informaţi cu privire la necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul Erasmus destinat mobilităţilor Erasmus + nu este menit să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Fiecare student selectat pentru o mobilitate pentru studiu sau stagiu de practică va beneficia de un grant în cuantum egal cu granturile financiare stabilite de către ANPCDEFP prin contractul instituţional încheiat cu UAB.

(3) Grantul Erasmus este exprimat şi plătit în Euro beneficiarului.

(4) Pentru studenţii cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială) care efectuează o mobilitate de studiu (SMS) la granturile corespunzătoare se adaugă 200 EUR/lună. Această prevedere nu se aplică în cazul mobilităţilor pentru stagii.


 

 

IX. PERIOADE DE STAGIU ÎN CADRUL MOBILITĂŢII

 

Art. 21. (1) Perioada minimă de studiu este de 3 luni şi cea maximă de 12 luni/, iar cea de plasament între 2 şi 12 luni. Există posibilitatea unei mobilităţi combinate, dacă aceasta a fost planificată, formată din luni de studiu şi luni de plasament, finanţată cu grantul corespunzător mobilităţii de studiu. Pentru acest tip de mobilitate se vor aplica regulile menţionate pentru mobilitatea de studiu.

          (2) Pentru studenţii care beneficiază de mobilitate în ultimul an de studii, se recomandă mobilitatea de un semestru, de 3 – 5 luni în primul semestru al anului universitar.

 

Art. 22. Orice revizuire adusă unui Acord de studii/plasament, care se consideră necesară în momentul în care studentul ajunge pentru prima dată la instituţia/organizaţia gazdă, trebuie finalizată în decurs de o lună de la sosirea studentului. Orice modificări ulterioare aduse Acordului de studii/plasament, care sunt necesare, trebuie convenite de toate cele trei rţi implicate (instituţia/organizaţia de origine, instituţia/organizaţia gazdă şi beneficiar) şi realizate prompt. Disciplinele din Acordul de studiu la care se va renunţa şi cele care vor fi nou alese vor fi menţionate pe a doua pagină a Acordului (Changes to the original proposed study programme/learning agreement).

 

Art. 23. Studentul aflat în mobilitate Erasmus+ care beneficiază de bursă în România va continua să primească suma la valoarea integrală pe perioada studiilor în străinătate, dacă este îndreptăţit în continuare să o primească.

Drepturile câştigate ca student la Universitatea de origine, respectiv subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus + sau din cauza participării la Programul Erasmus+.

 

Art. 24. (1) Obiectivele mobilităţilor cu scop de predare a personalului didactic sunt:

  1. Să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unui personal academic din universităţi, din alte tari europene;
  2. Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă în ceea ce priveşte metodologia de predare;
  3. Să încurajeze universităţile să îşi extindă şiîşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.

ţiile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie să fi încheiat în prealabil un acord inter-instituţional, care să specifice atât numărul cadrelor didactice care se vor deplasa, cât şi numărul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat.

(3) Instituţiile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie să cadă de acord cu fiecare cadru didactic în parte, asupra unui program de predare bine determinat, înainte de plecarea în străinătate a acestuia. La sfârşitul fiecărei perioade de predare, instituţia gazdă trebuie să furnizeze cadrului didactic şi instituţiei sale de origine un certificat care să ateste că programul convenit a fost realizat.

(4) Cerinţa minimă pentru o mobilitate de predare este de 8 ore de predare. Durata minimă a acestor acţiuni de mobilitate este de 2 zile, în cadrul KA103 şi 5 zile, în cadrul KA107. Durata maximă este de 2 luni. Durata perioadelor de mobilitate este stabilită anual prin contractul instituţional Erasmus + încheiat cu ANPCDEFP, prin sumele aprobate pentru fiecare acţiune de mobilitate, cu respectarea numărului minim al acţiunilor de mobilitate impuse contractual.

 

Art. 25. (1) Mobilitatea cadrelor didactice, didactic auxiliare şi de cercetare şi a celor nedidactice în scop de formare se face în baza unui acord încheiat între Universitatea de origine şi instituţia gazdă. Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia sau întreprinderea gazdă şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Planul trebuie să cuprindă cel puţin: scopul şi obiectivele generale, rezultatele aşteptate în materie de formare sau activităţi de învăţare ce urmează a se realiza şi programul perioadei de formare.

(2) Durata unei mobilităţi de formare cuprinde un minim de 2 zile lucrătoare, în cadrul acţiunii KA103, minim 5 zile lucrătoare, în cadrul acţiunii KA107 şi un maxim de 2 luni.

 

Art. 26. (1) Studenţii, cadrele didactice, didactic auxiliare şi de cercetare şi cele nedidactice nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de finanţare diferite. Altfel spus, granturile nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. Beneficiarul va declara faptul că foloseşte o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli.

(2) Este permisă mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic fără grant Erasmus + („zero-grant”).

      (3) Instituţia gazdă poate solicita beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri, cum sunt cele pentru asigurarea de sănătate, utilizarea de materiale şi facilităţi diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) în condiţii identice celor aplicate studenţilor sau cadrelor locale.

(4) Personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic implicat în mobilităţi de predare sau formare va oferi sprijin în identificarea instituţiilor gazdă pentru organizarea plasamentelor studenţeşti, cu sprijinul Birourilor Erasmus+ din universităţile partenere, pentru a evita recursul la parteneri intermediari.

 

X. ÎNTOARCEREA DIN MOBILITATE

 

Art. 27. La întoarcerea din mobilitate, studenţii vor prezenta, în termen de 45 zile, la Biroul Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale, următoarele documente:

(1) Pentru mobilitatea de studiu:

a) Acordul de studii (Learning Agreement) semnat de către Decan şi coordonatorul instituţional atât din universitatea parteneră cât şi din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituţia gazdă;

b) Situaţia şcolară (note + credite obţinute – Transcript of Records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activităţii desfăşurate de către student.

c) Adeverinţa de la universitatea gazdă (de la Facultatea sau Centrul de Relaţii Internaţionale) care să ateste faptul că studentul a efectuat pe perioada prevăzută la art. 3 o mobilitate de studiu Erasmus, parcurgând toate activităţile prevăzute în acordul de studii (cursuri/seminarii/lucrări practice de laborator);

d) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de studiu prin intermediul Instrumentului de Mobilitate – Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + studenţii care nu reuşesc să prezinte raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

e) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi a evitării dublei finanţări aşa cum este aceasta definită în contractul financiar;

f) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă” caz în care “itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie”;

(2) Pentru mobilitatea de plasament:

a) Acordul de formare profesională (Learning Agreement for Traineeship) semnat de către beneficiar, de către coordonatorul instituţional din universitatea de origine cât şi de coordonatorul din instituţia gazdă;

b) Certificatul emis de organizaţia gazdă, care confirmă îndeplinirea programului de formare profesională şi rezultatele obţinute;

c) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de formare prin intermediul Instrumentului de Mobilitate – Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + studenţii care nu reuşesc să prezinte raportul prezinte raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

d) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi a evitării dublei finanţări aşa cum este aceasta definită în contractul financiar;

e) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă” caz în care “itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie.

 

Art. 28. La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, didactice auxiliare, de cercetare şi nedidactice vor prezenta, în termen de 15 zile, la Biroul Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale, următoarele documente:

      a) Certificatul de la instituţia gazdă (de la Facultatea sau Centrul de Relaţii Internaţionale) care să ateste faptul că Beneficiarul a efectuat pe perioada prevăzută o mobilitate Erasmus, parcurgând toate activităţile prevăzute in programul stabilit, cu menţiunea numărului de zile şi ore de predare/formare;

b) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de predare/formare prin intermediul Instrumentului de Mobilitate – Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + personalul angajat care nu reuşeşte să completeze raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

c) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare);

d) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) „în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă” caz în care “itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie”.

(2) La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, didactice auxiliare, de cercetare şi personalul nedidactic au obligaţia ca, în 30 de zile, să disemineze rezultatele mobilităţii în cadrul departamentului din care fac parte (în cadrul unei şedinţe de departament, întâlniri de lucru ş.a.).

 

Art. 29. Pe baza acestor documente, cu ajutorul unui instrument de lucru de tip check-list, persoanele responsabile din cadrul Facultăţilor (coordonatori Erasmus +, secretari, Decan, etc.) şi din Biroul Erasmus+ vor finaliza şi valida mobilităţile finanţate din fonduri Erasmus +, după caz. Cu condiţia primirii fondurilor de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Universitatea va dispune plata grantului restant, după caz.

 

Art. 30. (1) Studentul are obligaţia să revină în ţară numai după îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale şi nu mai devreme de 2 luni pentru mobilităţi de plasament respectiv 3 luni pentru mobilităţi de studiu, potrivit programului stabilit de către universitatea gazdă, cu excepţia unui caz de forţă majoră;

(2) În cazul în care studentul sau cadrul didactic, didactic auxiliar şi de cercetare sau cadrul nedidactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat, în conformitate cu prevederile contractuale, să ramburseze parţial sau total fondurile primite ca şi grant de mobilitate ERASMUS. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii Universităţii, care le va analiza şi le va supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

 

XI. RECUNOAŞTEREA ACADEMICĂ A STAGIULUI DE STUDIU ŞI PLASAMENT ERASMUS

 

Art. 31. (1) Dacă sunt încheiate în mod satisfăcător, perioadele de studiu şi cele de plasament care constituie parte a curriculei, vor fi recunoscute automat şi în întregime de către Universitate folosind sistemul de credite transferabile ECTS. În cazul particular al unei perioade de plasament ce nu este parte a curriculei, Universitatea va asigura recunoaşterea cel puţin prin înscrierea acesteia în Suplimentul la Diplomă;

(2) Echivalarea pentru perioadele de studiu Erasmus +, în urma recunoaşterii menţionate în aliniatul (1), a calificativelor/notelor obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, se va realiza prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competente şi nu pe denumirea disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două tari, conform grilei de echivalare a notelor, anexă a Ordinului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, anexată prezentului Regulament. Această echivalare nu prejudiciază poziţia studentului în clasamentul facultăţii de origine pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul Erasmus +. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului;

(3) Echivalarea pentru perioadele de plasament Erasmus +, în urma recunoaşterii menţionate în aliniatul (1), a calificativelor obţinute în urma evaluării perioadei de stagiu în firma/instituţia gazdă, se va realiza conform grilei de echivalare anexate.

4) Studentul are dreptul, în baza unei proceduri specifice, descrisă în Articolul 33 al acestui regulament, de reclasificare nediscriminatorie, să susţină în anul universitar următor eventualele examene nepromovate ca urmare a participării la Programul Erasmus. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului.

5) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul Acordului de studii sau de plasament, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+ se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii. Sesiuni speciale de examene se pot organiza în cazul în care studenţii se află în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universităţii, ca urmare a participării la o mobilitate Erasmus+. În cazul acumulării unui număr insuficient de credite transferabile ca urmare a nepromovării unor examene în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+, studentul Erasmus+ are dreptul de a se prezenta în sesiunile de reexaminare aprobate de către UAB. Media obţinută astfel determină poziţia studentului în clasamentul facultăţii din UAB.

(6) Instituţia va asigura recunoaşterea academică a studiilor efectuate de către Beneficiar la Instituţia gazdă, ca parte a diplomei sale finale. Recunoaşterea academică poate fi retrasă doar dacă Beneficiarul nu reuşeşte să-şi realizeze programul de studii la nivelul cerut de către instituţia gazdă, sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de către instituţiile participante pentru recunoaşterea academică.

 

Art. 32. Recunoaşterea se face pe baza următoarelor documente, pe care Biroul Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale le pune la dispoziţia Facultăţilor.

(1) Pentru mobilitatea de studiu:

a) Acordul de studii (Learning Agreement) semnat de către Decan şi coordonatorul instituţional, atât din universitatea parteneră cât şi din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituţia gazdă;

b) Situaţia şcolară (note + credite obţinute – Transcript of Records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activităţii desfăşurate de către student.

c) Pachetul de informaţii ECTS al Universităţii gazdă privind conţinutul disciplinelor studiate la Universitatea gazdă.

(2) Pentru mobilitatea de formare profesională:

a) Acordul de formare profesională (Learning Agreement for Traineeship) semnat de către beneficiar, de către coordonatorul instituţional din universitatea de origine cât şi de coordonatorul din instituţia gazdă;

b) Certificatul emis de organizaţia gazdă, care confirmă îndeplinirea programului de formare profesională şi rezultatele obţinute.

 

Art. 33. (1) Recunoaşterea studiilor şi a plasamentului se face in integrum şi automat de către conducerea facultăţii la care studentul este înmatriculat. Biroul Erasmus+, sub coordonarea coordonatorului departamental Erasmus, întocmeşte un Proces-verbal de recunoaştere a programului de studiu/de formare profesională a studentului în care face echivalarea disciplinelor şi a notelor sau calificativelor obţinute de student folosind sistemul de credite transferabile ECTS, aplicat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi, ca reper, grila de echivalare din anexă.

(2) Disciplinele studiate în cadrul stagiului Erasmus sunt echivalate cu discipline din planurile de învăţământ din anul în curs sau anii următori, prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe, şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două ţări. Studenţii vor susţine examenele sau colocviile la disciplinele care nu au făcut obiectul echivalării, din planul de învăţământ aferent semestrului în care s-a desfăşurat mobilitatea, în aceleaşi condiţii ca şi colegii lor care nu au fost în mobilitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (în conformitate cu art. 28: “În situaţii justificate dovedite prin documente avizate de Centrul de Relaţii Internaţionale, studenţii beneficiari ai mobilităţilor de tip Erasmus pot susţine examene în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, aprobate la cererea studentului de către decanul facultăţii, cu acceptul cadrelor didactice examinatoare. Aceste examene pot fi susţinute doar după finalizarea perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ pentru activităţi didactice” şi art. 30: „Pentru a promova o disciplină de învăţământ studentul are dreptul, în cadrul parcursului de studiu al disciplinei respective, la două examinări gratuite”). Susţinerea examenelor se poate realiza în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al UAB.

(3) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională aferent mobilităţii Erasmus, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu Erasmus se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii;

(4) Suplimentele la Diplomă vor conţine informaţii despre stagiile de studiu sau de practică efectuate de către studenţi prin acest program.

 

Art. 34. În termen de 6 luni de la finalizarea stagiului, Universitatea va iniţia emiterea documentului „Mobilitate EUROPASS” (MOBILIPASS) şi va finaliza completarea acestuia împreună cu instituţia/organizaţia gazdă. (detalii la www.europass-ro.ro).


 

 

IX. – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 35. Lista universităţilor partenere şi mobilităţile disponibile (număr de locuri şi perioada de mobilitate), criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de candidatură, data şi locul concursului, probele specifice ale concursului, precum şi alte informaţii relevante vor fi disponibile la Biroul Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale al Universităţii „1 Decembrie 1918” şi pe site-ul relint.uab.ro

 

Art. 36. (1) Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice care participă la Programul Erasmus +, Acţiunea-cheie 1 – Proiecte de mobilitate pentru studenţii şi personalul din învăţământul superior intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărârea Senatului.

(2) Modificarea prezentului Regulament se poate face prin Hotărârea Senatului.

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

din 11 septembrie  2019.