Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Regulament

Oportunităţi granturi Erasmus+ pentru studenţi

Regulament Erasmus+

Acordurile Erasmus

 

CENTRUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

BIROUL ERASMUS+, COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI STUDENŢI STRĂINI ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

I. CADRUL LEGAL

 

Art. 1. Mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin Programul european Erasmus+ se desfăşoară conform prevederilor cuprinse în:

a)      Regulamentul nr. 817/2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educaţie şi formare, tineret şi sport şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

b)    Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru fiecare an în curs;

c)     Apelul naţional anual disponibil pe www.erasmusplus.ro;

d)    Carta Universitară Erasmus - extinsă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

e)     OMEC nr. 5146 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

f)      OMEC 3714 din 29.03.2005 privind introducerea Suplimentului de Diplomă;

g)     Ordinul MECS nr. 4238 din 17.06.2015 privind înfiinţarea şi funcţionarea Birourilor Erasmus+ în instituţiile de învăţământ superior acreditate;

h)     Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini din Universitatea  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

i)       Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

j)      Contractele anuale încheiate între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

k)      Hotărârea Senatului Universităţii întrunit în data de 16.12.2021 privind aprobarea structurii de personal;

l)        Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

m)    OMECTS nr. 3223 din 8 februarie 2012, pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;

n)      Ordin comun MECTS - MMFPS nr.4469/12.06.2012/nr.1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;

o)      Ghidul de utilizare ECTS al Uniunii Europene, versiunea 2015.

 

 

II. TIPURI DE MOBILITATE

 

Art. 2 (1) Programul Erasmus +, Acţiunea-cheie 1 - Proiecte de mobilitate pentru studenţii şi personalul din învăţământul superior este un program finanţat de Comisia Europeană, gestionat în România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), care are drept obiectiv să contribuie prin învăţarea de-a lungul vieţii la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

 

 

2) Programul ERASMUS + cuprinde, pentru învăţământul superior, următoarele tipuri de acţiuni de mobilitate în cadrul KA131 şi KA171:

a)      Acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru studii;

b)      Acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru stagii;

c)      Acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice;

d)      Acţiuni de mobilitate a personalului pentru formare;

e)      Acţiuni de mobilitate de scurtă durată a studenţilor doctoranzi;

f)        Blended Intensive Programmes (Programe intensive mixte)

(3) Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru studii reprezintă perioada de studiu în străinătate la o instituţie de învăţământ superior (IIS) parteneră. Aceasta poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu.

(4) Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru stagii pot fi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior partenere din străinătate sau la un loc de muncă în străinătate, fiind sprijinite pe durata ciclului scurt, primului ciclu, a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea ciclu şi în termen de maxim un an de la absolvire.

(5) Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic - cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

(6) Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

(7) Mobilităţile adresate studenţilor şi personalului instituţiilor de învăţământ superior, începând cu apelul naţional 2021, pot fi implementate si sub forma unor mobilităţi mixte: o perioadă de mobilitate în format fizic şi, obligatoriu, o activitate sau componentă în format virtual.

(8) Acţiunile de mobilitate de scurtă durată a studenţilor doctoranzi au scopul de a răspunde mai bine nevoilor diverse de învăţare şi formare ale doctoranzilor şi pentru a asigura egalitatea de şanse. Doctoranzii şi absolvenţii recenţi ("post-docs")  pot efectua studii fizice pe termen scurt sau lung, sau perioade de mobilitate şi stagii în străinătate pentru 5 până la 30 de zile de mobilitate fizică.

(9) Programele intensive mixte sunt programe scurte, intensive, care utilizează modalităţi inovatoare de predare şi învăţare, inclusiv utilizarea cooperării online. Programele pot include învăţarea bazată pe provocări în care echipele transnaţionale şi interdisciplinare colaborează pentru a aborda provocările, de exemplu cele legate de obiectivele de dezvoltare durabilă sau alte provocări societale identificate în regiuni, oraşe sau întreprinderi. BIP ar trebui să aibă valoare adăugată faţă de cursurile sau formările  existente oferite de instituţiile de învăţământ superior participante şi pot fi multianuale. Prin permiterea unor noi şi mult mai flexibile forme de mobilitate, care combină mobilitatea fizică cu cea virtuală, aceste programe intensive mixte doresc a ajunge la toate tipurile de studenţi din toate mediile, domeniile de studiu şi ciclurile.

(10) BIP sunt organizate de consorţii de instituţii de învăţământ superior care vor avea posibilitatea de a concepe scurte programe intensive mixte de învăţare, predare şi formare a studenţilor şi a personalului. În timpul acestor programe intensive mixte, grupuri de personal vor efectua o mobilitate fizică pe termen scurt în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care să faciliteze schimbul de învăţare online, colaborativ şi lucrul în echipă. Componenta virtuală trebuie să reunească studenţi online pentru a lucra în mod colectiv şi simultan la sarcini specifice, integrate în program, care să vizeze rezultatele generale ale învăţării. În cadrul acestora, se pot implementa mobilităţi fizice de scurtă durată a studenţilor.

(11)  În cadrul BIP mobilitatea fizică este de la 5 zile la 30 de zile din durata programului. Nu se stabilesc criterii de eligibilitate pentru durata componentei virtuale, dar mobilitatea virtuală şi fizică combinată trebuie să acorde un minim de 3 credite ECTS pentru studenţi.

 

III. ACORDURI INTER-INSTITUŢIONALE ERASMUS+

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile Ghidului Erasmus +, acţiunile de mobilitate prevăzute a fi implementate în cadrul Programului se desfăşoară în condiţiile existenţei unor acorduri bilaterale între Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi instituţii de învăţământ superior publice sau private, companii, societăţii, organizaţii publice sau private acreditate sau abilitate, în condiţiile şi principiile Programului pentru a desfăşura astfel de activităţi:

a.       Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru studii se implementează în baza acordurilor bilaterale ale UAB cu instituţii de învăţământ superior publice sau private;

b.      Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru stagii se implementează în cadrul unor acorduri bilaterale ale UAB cu instituţii de învăţământ superior publice sau private sau companii, societăţi, organizaţii publice sau private acreditate sau abilitate, în condiţiile şi principiile Programului pentru a desfăşura astfel de activităţi;

c.       Acţiunile de mobilitate a personalului în scopuri didactice se implementează în cadrul unor acorduri bilaterale ale UAB cu instituţii de învăţământ superior publice sau private; în cazul personalului invitat orice companie, societate, organizaţie publică sau privată activă pe piaţa muncii sau în domeniul educaţiei, formării sau de tineret, în condiţiile şi principiile Programului pentru a desfăşura astfel de activităţi;

d.      Acţiunile de mobilitate a personalului pentru formare se implementează în cadrul unor acorduri bilaterale ale UAB cu instituţii de învăţământ superior publice sau private sau companii, societăţi, organizaţii publice sau private acreditate sau abilitate, în condiţiile şi principiile Programului pentru a desfăşura astfel de activităţi.

 

Art. 4. Acordurile inter-instituţionale Erasmus+ sunt încheiate de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia utilizând formatul standard aprobat în cadrul Programului de către Comisia Europeană şi semnate de către rectorul Universităţii.

 

Art. 5. În cadrul programului Erasmus Without Papers, acordurile inter-instituţionale vor fi încheiate online, prin intermediul Managerului pentru Acorduri Inter-Instituţionale din contul instituţional al UAB creat pe platforma Erasmus+ Dashboard.

 

IV. ACŢIUNI DE MOBILITATE A STUDENŢILOR PENTRU STUDII (SMS)

 

Art. 6. Criteriile de eligibilitate în vederea implementării mobilităţilor SMS sunt, în conformitate cu Ghidul Programului Erasmus+, următoarele:

a.       Studenţii sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior şi la programe de studii care conduc la obţinerea unei diplome sau a unei alte calificări recunoscute la nivel terţiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităţilor de mobilitate pentru studii, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în al doilea an de studii universitare de licenţă. În cadrul Programului Erasmus+ 2021-2027 (începând cu Apelul Naţional 2021), studenţii înscrişi la un program de studii de  licenţă pot beneficia de o mobilitate de studiu încă din primul an de studii.

b.     Acelaşi student poate beneficia de granturi de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul şi tipul activităţilor de mobilitate (experienţa anterioară în cadrul programului Erasmus - LLP se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pentru fiecare ciclu de studii).

Art. 7. Selecţia studenţilor pentru acţiuni de mobilitate de studiu se desfăşoară având în vedere constrângerile impuse de acordurile bilaterale încheiate cu partenerii internaţionali cu privire la termenele de nominalizare şi aplicaţie pentru participanţii la acţiuni de mobilitate, în sistemul Open Call, interviul de selecţie fiind organizat ori de câte ori este necesar.

 

Art. 8. Comisia de selecţie este numită prin decizia Rectorului Universităţii şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.

(1)   Pentru selecţia studenţilor, Comisia de selecţie va fi propusă de către Coordonatorul instituţional Erasmus+, fiind alcătuită din: Coordonator Erasmus+ pe facultate/departament/specializare pentru fiecare facultate UAB şi un reprezentant al studenţilor, membru al Senatului universitar; din comisie va face parte un cadru didactic specializat în limbi moderne din cadrul Departamentului de Filologie al UAB; fiecare membru al comisiei de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese; un angajat al Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini va îndeplini funcţia de secretar.

(2)   Comisia de selecţie are următoarele atribuţii: primeşte, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini; verifică eligibilitatea acestora; realizează selecţia, ierarhizează candidaţii; întocmeşte listele cu admişi, rezerve şi respinşi; comunică rezultatele candidaţilor, primeşte contestaţiile.

 

Art. 9. În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, dosarul de candidatură al studenţilor pentru programul ERASMUS+, va cuprinde, în format electronic:

a. formular de candidatură, completat online pe platforma erasmus.uab.ro, printat şi semnat de către candidat (acesta fiind singurul document printat şi semnat pe care participantul îl predă Biroului Erasmus+);

b.  în cazul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă este necesar acordul scris al chiriarhului;

c. copie document de identitate şi/sau permis de şedere (dacă este cazul);

d. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care certifică statutul de student înmatriculat;

e. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care demonstrează că studentul este beneficiar al unei burse sociale (dacă este cazul);

f. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus+ efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente.

 

Art. 10. Selecţia candidaţilor se face prin concurs, pe baza rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a interviului de selecţie, astfel:

a.       Testul de limbă străină - probă scrisă - va fi organizat şi evaluat de către membrul comisiei de selecţie - cadru didactic în cadrul Departamentului de Filologie al UAB (testul de limbă străină poate fi organizat pentru limbile engleză, franceză şi germană);

b.      Interviul  - este organizat de către comisia de selecţie, urmărindu-se evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină respectivă, motivarea, interesul personal şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a programului de studiu în timpul perioadei de mobilitate.

 

Art. 11. Departajarea studenţilor se va face în funcţie de nota obţinută la interviul de selecţie, unde se analizează şi conţinutul dosarului de candidatură şi a scrisorii de intenţie. Pentru obţinerea grantului SMS participantul trebuie să obţină un calificativ pentru competenţa lingvistică minimum B1, conform CERF.

 

Art. 12. Procesul verbal al selecţiei. Comisia de selecţie va realiza ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate, în ordinea strict descrescătoare a punctajului general, în limita locurilor disponibile. Listele afişate pe site-ul erasmus.uab.ro şi la avizierul BECISSvor cuprinde candidaţii admişi, candidaţii aflaţi pe lista de rezerve şi candidaţii respinşi. Comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi) şi punctajele obţinute de toţi participanţii.

 

Art. 13. În termen de 20 zile de la afişarea rezultatelor finale a procesului de selecţie, candidaţii care au obţinut un grant pentru implementarea unei acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru studii trebuie să confirme locul obţinut prin confirmarea acceptului către BECISS online, pe platforma erasmus.uab.ro.

 

Art. 14. Actualizarea listelor cu participanţii la mobilităţi Erasmus+:

a) În cazul în care un titular nu-şi confirmă locul obţinut în termenul menţionat, acesta urmează a fi ocupat de prima persoană de pe lista rezervelor;

b) În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens, locul său urmând a fi ocupat de prima persoană de pe lista rezervelor;

c) În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se pot organiza noi selecţii, în sistemul Open Call.

 

Art. 15. Eventualele contestaţii vor fi depuse la BECISS în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi soluţionate de comisia de selecţie. Candidatul respectiv dobândeşte statutul de student Erasmus+ dacă obţine un punctaj general mai mare decât cel al ultimului candidat admis iniţial.

 

Art. 16. (1) După anunţarea rezultatelor selecţiei, candidaţii admişi vor completa documentaţia cerută de instituţia parteneră, în limba în care se vor desfăşura cursurile, şi anume formularul de aplicaţie al universităţii partenere, cererea de cazare, cererea pentru urmarea unor cursuri de limbă, etc. Studenţii vor completa împreună cu coordonatorul departamental şi/sau cu coordonatorul pe Facultate, Acordul de studii (Learning Agreement for Studies) şi Situaţia şcolară (Transcript of Records), după caz. Granturile acordate studenţilor selectaţi sunt condiţionate de acceptul instituţiilor partenere în vederea efectuării acţiunilor de mobilitate pentru studii. Astfel, obţinerea grantului pentru o acţiune de mobilitate de studiu, în urma procesului de selecţie nu garantează primirea scrisorii de acceptare de la instituţia gazdă, scrisoarea de acceptare fiind supusă exclusiv criteriilor şi condiţiilor impuse de către instituţia parteneră.

(2) Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, va transmite dosarele completate ale studenţilor la Universităţile partenere, urmând să se primească invitaţia/acceptul de la Universitatea parteneră şi pachetul de informaţii (dacă este cazul).

 

Art. 17. (1) Înainte de plecarea în mobilitate, beneficiarii granturilor vor semna cu Universitatea contractul financiar Erasmus + şi anexele sale, prin care va fi plătit grantul. Participanţii la mobilităţi vor fi conştientizaţi de către membrii Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini şi/sau Coordonatorul Instituţional Erasmus+, referitor la respectarea întocmai, pe parcursul desfăşurării mobilităţii, a condiţiilor contractuale privind perioada mobilităţii, durata, domeniul de studiu/formare/predare şi raportarea către instituţia de origine.

(2) Cuantumul sprijinului financiar Erasmus +  va fi definitivat în momentul semnării contractului financiar, candidaţii trebuind să fie informaţi cu privire la necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul destinat mobilităţilor Erasmus + nu este menit să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Fiecare student selectat pentru o mobilitate pentru studiu va beneficia de un grant în cuantum egal cu granturile financiare stabilite de către ANPCDEFP prin contractul instituţional încheiat cu UAB.

(3) Grantul Erasmus+ este exprimat şi plătit în Euro beneficiarului.

(4) Pentru studenţii cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se încadrează în criteriile de acordare a bursei sociale), de etnie romă sau cei cu statut de refugiat care efectuează acţiuni de mobilitate, la granturile corespunzătoare se adaugă un sprijin financiar suplimentar, în conformitate cu regulile de finanţare din cadrul Apelului Naţional.

Art. 18. (1) Perioada minimă de studiu este de 2 luni şi cea maximă de 12 luni. Există posibilitatea unei mobilităţi combinate, dacă aceasta a fost planificată, formată din luni de studiu şi luni de plasament, finanţată cu grantul corespunzător mobilităţii de studiu. Pentru acest tip de mobilitate se vor aplica regulile menţionate pentru mobilitatea de studiu. De asemenea, studenţii pot efectua mobilităţi de studiu de scurtă durată de 5-30 de zile, în acest caz fiind încurajate mobilităţile mixte, sau desfăşurate în cadrul unor programe intensive mixte (BIP).

          (2) Pentru studenţii care beneficiază de mobilitate în ultimul an de studii, se recomandă mobilitatea de un semestru, de 3 - 5 luni în primul semestru al anului universitar.

            (3)  Cu toate acestea, un student înmatriculat pe durata mobilităţii în anul terminal al unui ciclu de studii universitare poate beneficia de o perioadă de studiu de un an universitar, sau pe parcursul semestrului al II-lea de studiu, prezentarea la examenul de licenţă, respectiv disertaţie la finalizarea mobilităţii fiind condiţionată de echivalarea rezultatelor academice obţinute la universitatea parteneră până la încheierea perioadei normale a sesiunii de examene aferente anului terminal de studii, sau până la expirarea termenului de înscriere la aceste examene. În cazuri excepţionale acest termen poate fi extins, în limita posibilităţilor, numai cu acceptul conducerii facultăţilor UAB. În caz contrar, studentul se poate prezenta în alte sesiuni ale examenului de licenţă, respectiv disertaţie.

            (4) Un student aflat în ultimul an de studiu al ciclului de licenţă, respectiv masterat, în momentul selecţiei poate participa la selecţia pentru ocuparea unui loc la nivel de master, respectiv doctorat şi poate realiza mobilitatea numai dacă acesta va fi declarat admis într-un program de studiu de masterat, respectiv doctorat al UAB până la momentul plecării.

 

Art. 19. Orice revizuire adusă unui Acord de studii (Learning Agreement for Studies), care se consideră necesară în momentul în care studentul ajunge pentru prima dată la instituţia/organizaţia gazdă, trebuie finalizată în decurs de o lună de la sosirea studentului. Orice modificări ulterioare aduse Acordului de studii, care sunt necesare, trebuie convenite de toate cele trei părţi implicate (instituţia/organizaţia de origine, instituţia/organizaţia gazdă şi beneficiar) şi realizate prompt. Disciplinele din Acordul de studiu la care se va renunţa şi cele care vor fi nou alese vor fi menţionate pe a doua pagină a Acordului (Changes to the original proposed study programme/learning agreement).

 

Art. 20. Studentul aflat în mobilitate Erasmus+ care beneficiază de bursă în România va continua să primească suma la valoarea integrală pe perioada studiilor în străinătate, dacă este îndreptăţit în continuare să o primească.

Drepturile câştigate ca student la Universitatea de origine, respectiv subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus + sau din cauza participării la Programul Erasmus+. De asemenea, obligaţiile contractuale ale studentului Erasmus+ la Universitatea de origine rămân neschimbate, chiar dacă, pe parcursul perioadelor de mobilitate fizică, transfrontalieră, studenţii Erasmus nu pot desfăşura/participa la activităţi şcolare în cadrul instituţiei de origine.

 

Art. 21. (1) Studenţii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de finanţare diferite. Altfel spus, granturile nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. Beneficiarul va declara faptul că foloseşte o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli.

(2) Este permisă mobilitatea studenţilor fără grant Erasmus + („zero-grant").

      (3) Instituţia gazdă poate solicita beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri, cum sunt cele pentru asigurarea de sănătate, utilizarea de materiale şi facilităţi diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) în condiţii identice celor aplicate studenţilor sau cadrelor locale.

 

Art. 22. La întoarcerea din mobilitatea de studiu, studenţii vor prezenta, în termen de maxim 5 săptămâni, la Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, , următoarele documente:

a) Acordul de studii (Learning Agreement for Studies) semnat de către Decan şi/ saucoordonatorul instituţional atât din universitatea parteneră cât şi din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituţia gazdă;

b) Situaţia şcolară (note + credite obţinute - Transcript of Records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activităţii desfăşurate de către student.

c) Adeverinţa de la universitatea gazdă (de la Facultatea sau Centrul de Relaţii Internaţionale) care să ateste faptul că studentul a efectuat pe perioada prevăzută în contractul financiar o mobilitate de studiu Erasmus+, parcurgând toate activităţile prevăzute în acordul de studii (cursuri/seminarii/lucrări practice de laborator);

d) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de studiu prin intermediul Instrumentului de Mobilitate - Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + studenţii care nu reuşesc să prezinte raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

e) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi a evitării dublei finanţări aşa cum este aceasta definită în contractul financiar;

f) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă" caz în care "itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie";

 

Art. 23. Pe baza acestor documente, cu ajutorul unui instrument de lucru de tip check-list, persoanele responsabile din cadrul Facultăţilor (coordonatori Erasmus +, secretari, Decan, etc.) sau din Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, vor finaliza şi valida mobilităţile finanţate din fonduri Erasmus +, după caz. Cu condiţia primirii fondurilor de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Universitatea va dispune plata grantului restant, după caz.

 

Art. 24. (1) Studentul are obligaţia să revină în ţară numai după îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale şi nu mai devreme de 2 luni pentru mobilităţi de studiu (sau în condiţiile contractuale, în cazul mobilităţilor de scurtă durată), potrivit programului stabilit de către universitatea gazdă, cu excepţia unui caz de forţă majoră;

(2) În cazul în care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat, în conformitate cu prevederile contractuale, să ramburseze parţial sau total fondurile primite ca şi grant de mobilitate ERASMUS+. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii Universităţii, care le va analiza şi le va supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

Art. 25. (1) Dacă sunt încheiate în mod satisfăcător, perioadele de studiu care constituie parte a curriculei, vor fi recunoscute automat şi în întregime de către Universitate folosind sistemul de credite transferabile ECTS.

(2) Echivalarea pentru perioadele de studiu Erasmus +, în urma recunoaşterii menţionate în aliniatul (1), a calificativelor/notelor obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, se va realiza prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe şi nu pe denumirea disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două ţări, conform grilei de echivalare a notelor, anexă a Ordinului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, anexată prezentului Regulament. Această echivalare nu prejudiciază poziţia studentului în clasamentul facultăţii de origine pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul Erasmus +. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului;

(3) Studentul are dreptul, în baza unei proceduri specifice, descrisă în Articolul 27 al acestui regulament, de reclasificare nediscriminatorie, să susţină în anul universitar următor eventualele examene nepromovate ca urmare a participării la Programul Erasmus+. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului.

(4) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul Acordului de studii, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+ se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii. Sesiuni speciale de examene se pot organiza în cazul în care studenţii se află în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universităţii, ca urmare a participării la o mobilitate Erasmus+. În cazul acumulării unui număr insuficient de credite transferabile ca urmare a nepromovării unor examene în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+, studentul Erasmus+ are dreptul de a se prezenta în sesiunile de reexaminare aprobate de către UAB. Media obţinută astfel determină poziţia studentului în clasamentul facultăţii din UAB.

(5) Instituţia va asigura recunoaşterea academică a studiilor efectuate de către Beneficiar la Instituţia gazdă, ca parte a diplomei sale finale. Recunoaşterea academică poate fi retrasă doar dacă Beneficiarul nu reuşeşte să-şi realizeze programul de studii la nivelul cerut de către instituţia gazdă, sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de către instituţiile participante pentru recunoaşterea academică.

 

Art. 26. Recunoaşterea se face pe baza următoarelor documente, pe care Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini şi Acorduri Internaţionale le pune la dispoziţia Facultăţilor.

a) Acordul de studii (Learning Agreement for Studies) semnat de către coordonatorul departamental sau instituţional, atât din universitatea parteneră cât şi din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituţia gazdă;

b) Situaţia şcolară (note + credite obţinute - Transcript of Records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activităţii desfăşurate de către student.

c) Pachetul de informaţii ECTS al Universităţii gazdă privind conţinutul disciplinelor studiate la Universitatea gazdă.

 

Art. 27. (1) Recunoaşterea studiilor se face in integrum şi automat de către conducerea facultăţii la care studentul este înmatriculat. Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, sub coordonarea coordonatorului departamental Erasmus+, întocmeşte un Proces-verbal de recunoaştere a programului de studiu/de formare profesională a studentului în care face echivalarea disciplinelor şi a notelor sau calificativelor obţinute de student folosind sistemul de credite transferabile ECTS, aplicat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi, ca reper, grila de echivalare din anexă.

(2) Disciplinele studiate în cadrul stagiului Erasmus+ sunt echivalate cu discipline din planurile de învăţământ din anul în curs sau anii următori, prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe, şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două ţări. Studenţii vor susţine examenele sau colocviile la disciplinele care nu au făcut obiectul echivalării, din planul de învăţământ aferent semestrului în care s-a desfăşurat mobilitatea, în aceleaşi condiţii ca şi colegii lor care nu au fost în mobilitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (în conformitate cu art. 28: "În situaţii justificate dovedite prin documente avizate de Centrul de Relaţii Internaţionale, studenţii beneficiari ai mobilităţilor de tip Erasmus+ pot susţine examene în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, aprobate la cererea studentului de către decanul facultăţii. Aceste examene pot fi susţinute doar după finalizarea perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ pentru activităţi didactice" şi art. 30: „Pentru a promova o disciplină de învăţământ studentul are dreptul, în cadrul parcursului de studiu al disciplinei respective, la două examinări gratuite"). Susţinerea examenelor se poate realiza în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al UAB.

(3) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională aferent mobilităţii Erasmus+, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu Erasmus+ se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii;

(4) Suplimentele la Diplomă vor conţine informaţii despre stagiile de studiu efectuate de către studenţi prin acest program.

 

Art. 28. În termen de 6 luni de la finalizarea stagiului, Universitatea va iniţia emiterea documentului „Mobilitate EUROPASS" (MOBILIPASS) şi va finaliza completarea acestuia împreună cu instituţia/organizaţia gazdă. (detalii la www.europass-ro.ro).

 

V. ACŢIUNI DE MOBILITATE A STUDENŢILOR PENTRU STAGII (SMP)

 

Art. 29. Criteriile de eligibilitate în vederea implementării mobilităţilor SMP sunt, în conformitate cu Ghidul Programului Erasmus+, următoarele:

c.       Studenţii sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior şi la programe de studii care conduc la obţinerea unei diplome sau a unei alte calificări recunoscute la nivel terţiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităţilor de mobilitate pentru stagii (plasament), studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în primul an de studii universitare de licenţă.

d.      Proaspeţii absolvenţi de învăţământ superior pot participa la stagii. Proaspeţii absolvenţi pot să fie selectaţi de către instituţia de învăţământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu şi trebuie să efectueze şi să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

e.      Acelaşi student poate beneficia de granturi de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul şi tipul activităţilor de mobilitate (experienţa anterioară în cadrul programului Erasmus - LLP se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pentru fiecare ciclu de studii). Durata unui stagiu pentru noii absolvenţi se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni a ciclului în care se depune cererea de participare la stagiu.

 

Art. 30. Selecţia studenţilor pentru acţiuni de mobilitate de stagii (plasament) se desfăşoară având în vedere constrângerile impuse de acordurile bilaterale încheiate cu partenerii internaţionali cu privire la termenele de nominalizare şi aplicaţie pentru participanţii la acţiuni de mobilitate, în sistemul Open Call, interviul de selecţie fiind organizat ori de câte ori este necesar.

 

Art. 31. Comisia de selecţie este numită prin decizia Rectorului Universităţii şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.

(3)   Pentru selecţia studenţilor, Comisia de selecţie va fi propusă de către Coordonatorul instituţional Erasmus+, fiind alcătuită din: Coordonator Erasmus+ pe facultate/departament/specializare pentru fiecare facultate UAB şi un reprezentant al studenţilor, membru al Senatului universitar; din comisie va face parte un cadru didactic specializat în limbi moderne din cadrul Departamentului de Filologie al UAB; fiecare membru al comisiei de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese; un angajat al Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străiniva îndeplini funcţia de secretar.

(4)   Comisia de selecţie are următoarele atribuţii: primeşte, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini; verifică eligibilitatea acestora; realizează selecţia, ierarhizează candidaţii; întocmeşte listele cu admişi, rezerve şi respinşi; comunică rezultatele candidaţilor, primeşte contestaţiile.

 

Art. 32. În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, dosarul de candidatură al studenţilor pentru programul ERASMUS+, va cuprinde, în format electronic:

a. formular de candidatură, completat online pe platforma erasmus.uab.ro, printat şi semnat de către candidat (acesta fiind singurul document printat şi semnat pe care participantul îl predă Biroului Erasmus+);

b.  în cazul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă este necesar acordul scris al chiriarhului;

c. copie document de identitate şi/sau permis de şedere (dacă este cazul);

d. adeverinţă de la secretariatul Facultăţii care certifică statutul de student înmatriculat;

e. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus+ efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente.

 

Art. 33. Selecţia candidaţilor se face prin concurs, pe baza rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a interviului de selecţie, astfel:

c.       Testul de limbă străină - probă scrisă - va fi organizat şi evaluat de către membrul comisiei de selecţie - cadru didactic în cadrul Departamentului de Filologie al UAB (testul de limbă străină poate fi organizat pentru limbile engleză, franceză şi germană);

d.      Interviul  - este organizat de către comisia de selecţie, urmărindu-se evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină respectivă, motivarea, interesul personal şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a programului de studiu în timpul perioadei de mobilitate.

 

Art. 34. Departajarea studenţilor se va face în funcţie de nota obţinută la interviul de selecţie, unde se analizează şi conţinutul dosarului de candidatură şi a scrisorii de intenţie. Pentru obţinerea grantului SMP participantul trebuie să obţină un calificativ pentru competenţa lingvistică minimum B1, conform CERF.

 

Art. 35. Procesul verbal al selecţiei. Comisia de selecţie va realiza ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate, în ordinea strict descrescătoare a punctajului general, în limita locurilor disponibile. Listele afişate pe site-ul erasmus.uab.ro şi la avizierul BECISSvor cuprinde candidaţii admişi, candidaţii aflaţi pe lista de rezerve şi candidaţii respinşi. Comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi) şi punctajele obţinute de toţi participanţii.

 

Art. 36. În termen de 20 zile de la afişarea rezultatelor finale a procesului de selecţie, candidaţii care au obţinut un grant pentru implementarea unei acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru studii trebuie să confirme locul obţinut prin confirmarea acceptului către BECISSonline, pe platforma erasmus.uab.ro.

 

Art. 37. Actualizarea listelor cu participanţii la mobilităţi Erasmus+:

a) În cazul în care un titular nu-şi confirmă locul obţinut în termenul menţionat, acesta urmează a fi ocupat de prima persoană de pe lista rezervelor;

b) În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens, locul său urmând a fi ocupat de prima persoană de pe lista rezervelor;

c) În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se pot organiza noi selecţii, în sistemul Open Call.

 

Art. 38. Eventualele contestaţii vor fi depuse la BECISS în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi soluţionate de comisia de selecţie. Candidatul respectiv dobândeşte statutul de student Erasmus+ dacă obţine un punctaj general mai mare decât cel al ultimului candidat admis iniţial.

 

Art. 39. (1) După anunţarea rezultatelor selecţiei, candidaţii admişi vor completa documentaţia cerută de instituţia parteneră, în limba în care se vor desfăşura activităţile de formare şi anume formularul de aplicaţie al universităţii partenere, cererea de cazare, cererea pentru urmarea unor cursuri de limbă, etc. Studenţii vor completa împreună cu coordonatorul departamental şi/sau cu coordonatorul pe Facultate, Acordul de practică (Learning Agreement for Traineeship) şi Situaţia şcolară (Transcript of Records), după caz. Granturile acordate studenţilor selectaţi sunt condiţionate de acceptul instituţiilor partenere în vederea efectuării acţiunilor de mobilitate pentru plasament. Astfel, obţinerea grantului pentru o acţiune de mobilitate de stagiu, în urma procesului de selecţie nu garantează primirea scrisorii de acceptare de la instituţia gazdă, scrisoarea de acceptare fiind supusă exclusiv criteriilor şi condiţiilor impuse de către instituţia parteneră.

(2) Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, va transmite dosarele completate ale studenţilor la Universităţile partenere, urmând să se primească invitaţia/acceptul de la Universitatea parteneră şi pachetul de informaţii (dacă este cazul).

 

Art. 40. (1) Înainte de plecarea în mobilitate, beneficiarii granturilor vor semna cu Universitatea contractul financiar Erasmus + şi anexele sale, prin care va fi plătit grantul. Participanţii la mobilităţi vor fi conştientizaţi de către membrii Biroului Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini şi/sau Coordonatorul Instituţional Erasmus+, referitor la respectarea întocmai, pe parcursul desfăşurării mobilităţii, a condiţiilor contractuale privind perioada mobilităţii, durata, domeniul de plasament şi raportarea către instituţia de origine.

(2) Cuantumul sprijinului financiar Erasmus +  va fi definitivat în momentul semnării contractului financiar, candidaţii trebuind să fie informaţi cu privire la necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul Erasmus destinat mobilităţilor Erasmus + nu este menit să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Fiecare student selectat pentru o mobilitate pentru stagiu va beneficia de un grant în cuantum egal cu granturile financiare stabilite de către ANPCDEFP prin contractul instituţional încheiat cu UAB.

(3) Grantul Erasmus+ este exprimat şi plătit în Euro beneficiarului.

 

Art. 41. (1) Perioada minimă de plasament este de 2 luni şi cea maximă de 12 luni. De asemenea, studenţii pot efectua mobilităţi de studiu de scurtă durată de 5-30 de zile, în acest caz fiind încurajate mobilităţile mixte, sau desfăşurate în cadrul unor programe intensive mixte (BIP).

              (2) Un student înmatriculat pe durata mobilităţii în anul terminal al unui ciclu de studii universitare poate beneficia de o perioadă de plasament de un an universitar, sau pe parcursul semestrului al II-lea de studiu, prezentarea la examenul de licenţă, respectiv disertaţie la finalizarea mobilităţii fiind condiţionată de echivalarea rezultatelor academice obţinute la universitatea parteneră până la încheierea perioadei normale a sesiunii de examene aferente anului terminal de studii, sau până la expirarea termenului de înscriere la aceste examene. În cazuri excepţionale acest termen poate fi extins, în limita posibilităţilor, numai cu acceptul conducerii facultăţilor UAB. În caz contrar, studentul se poate prezenta în alte sesiuni ale examenului de licenţă, respectiv disertaţie.

            (3) Un student aflat în ultimul an de studiu al ciclului de licenţă, masterat sau doctorat în momentul selecţiei poate participa la selecţia pentru obţinerea unei mobilităţi Erasmus+ de plasament. Odată declarat admis, studentul are dreptul şi obligaţia de a-şi încheia mobilitatea de plasament in maxim 12 luni după finalizarea studiilor la UAB.

 

Art. 42. Orice revizuire adusă unui Acord de plasament (Learning Agreement for Traineeship), care se consideră necesară în momentul în care studentul ajunge pentru prima dată la instituţia/organizaţia gazdă, trebuie finalizată în decurs de o lună de la sosirea studentului. Orice modificări ulterioare aduse Acordului de plasament, care sunt necesare, trebuie convenite de toate cele trei părţi implicate (instituţia/organizaţia de origine, instituţia/organizaţia gazdă şi beneficiar) şi realizate prompt. Modificările din Acordul de plasament vor fi menţionate pe a doua pagină a Acordului (Changes to the original proposed study programme/traineeship agreement).

 

Art. 43. Studentul aflat în mobilitate Erasmus+ care beneficiază de bursă în România va continua să primească suma la valoarea integrală pe perioada stagiilor în străinătate, dacă este îndreptăţit în continuare să o primească.

Drepturile câştigate ca student la Universitatea de origine, respectiv subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus + sau din cauza participării la Programul Erasmus+. De asemenea, obligaţiile contractuale ale studentului Erasmus+ la Universitatea de origine rămân neschimbate chiar dacă, pe parcursul perioadelor de mobilitate fizică, transfrontalieră, studenţii Erasmus nu pot desfăşura/participa la activităţi şcolare în cadrul instituţiei de origine.

 

Art. 44. (1) Studenţii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de finanţare diferite. Altfel spus, granturile nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. Beneficiarul va declara faptul că foloseşte o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli.

(2) Este permisă mobilitatea studenţilor fără grant Erasmus + („zero-grant").

      (3) Instituţia gazdă poate solicita beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri, cum sunt cele pentru cazarea oferită, taxe administrative sau de plasament, servicii culturale sau lingvistice, etc.

            (4) UAB impune obligativitatea achiziţionării de către studenţi a unei asigurări private de sănătate, pentru răspundere civilă faţă de terţi şi pentru accidente pentru participanţii la acţiuni de mobilitate pentru plasament. Asigurarea trebuie să se extindă pe întreaga perioadă a mobilităţii, inclusiv zi/zile de călătorie înainte de data de început a mobilităţii şi după data de sfârşit a mobilităţii.

 

Art. 45. La întoarcerea din mobilitatea de plasament, studenţii vor prezenta, în termen de maxim 5 săptămâni, la Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, , următoarele documente:

a) Acordul de practică (Learning Agreement for Traineeship) semnat de către coordonatorul departamental sau coordonatorul instituţional (sau tutor, mentor, persoană împuternicită) atât din universitatea parteneră cât şi din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituţia gazdă;

b) Situaţia şcolară (note + credite obţinute - Transcript of Work) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activităţii desfăşurate de către student.

c) Adeverinţa de la universitatea gazdă (de la Facultatea sau Centrul de Relaţii Internaţionale) care să ateste faptul că studentul a efectuat pe perioada prevăzută în contractul financiar o mobilitate de practică Erasmus+, parcurgând toate activităţile prevăzute în acordul de practică;

d) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de practică prin intermediul Instrumentului de Mobilitate - Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + studenţii care nu reuşesc să prezinte raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

e) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi a evitării dublei finanţări aşa cum este aceasta definită în contractul financiar;

f) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă" caz în care "itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie";

 

Art. 46. Pe baza acestor documente, cu ajutorul unui instrument de lucru de tip check-list, persoanele responsabile din cadrul Facultăţilor (coordonatori Erasmus +, secretari, Decan, etc.) sau din Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, vor finaliza şi valida mobilităţile finanţate din fonduri Erasmus +, după caz. Cu condiţia primirii fondurilor de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Universitatea va dispune plata grantului restant, după caz.

 

Art. 47. (1) Studentul are obligaţia să revină în ţară numai după îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale şi nu mai devreme de 2 luni pentru mobilităţi de practică (sau în condiţiile contractuale, în cazul mobilităţilor de scurtă durată), potrivit programului stabilit de către universitatea gazdă, cu excepţia unui caz de forţă majoră;

(2) În cazul în care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat, în conformitate cu prevederile contractuale, să ramburseze parţial sau total fondurile primite ca şi grant de mobilitate ERASMUS+. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii Universităţii, care le va analiza şi le va supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

Art. 48. (1) Dacă sunt încheiate în mod satisfăcător, perioadele de practică care constituie parte a curriculei, vor fi recunoscute automat şi în întregime de către Universitate folosind sistemul de credite transferabile ECTS. Pentru mobilităţile de practică echivalarea stagiilor se poate face prin raportare la planurile de învăţământ din an academic superior.

(2) Echivalarea pentru perioadele de practică Erasmus +, în urma recunoaşterii menţionate în aliniatul (1), a calificativelor/notelor obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, se va realiza prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe şi nu pe denumirea disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două ţări, conform grilei de echivalare a notelor, anexă a Ordinului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, anexată prezentului Regulament. Această echivalare nu prejudiciază poziţia studentului în clasamentul facultăţii de origine pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul Erasmus +. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului;

(3) Studentul are dreptul, în baza unei proceduri specifice, descrisă în Articolul 50 al acestui regulament, de reclasificare nediscriminatorie, să susţină în anul universitar următor eventualele examene nepromovate ca urmare a participării la Programul Erasmus+. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului.

(4) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul Acordului de practică, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+ se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii. Sesiuni speciale de examene se pot organiza în cazul în care studenţii se află în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universităţii, ca urmare a participării la o mobilitate Erasmus+. În cazul acumulării unui număr insuficient de credite transferabile ca urmare a nepromovării unor examene în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+, studentul Erasmus+ are dreptul de a se prezenta în sesiunile de reexaminare aprobate de către UAB. Media obţinută astfel determină poziţia studentului în clasamentul facultăţii din UAB.

(5) Instituţia va asigura recunoaşterea academică a stagiilor efectuate de către Beneficiar la Instituţia gazdă, ca parte a diplomei sale finale. Recunoaşterea academică poate fi retrasă doar dacă Beneficiarul nu reuşeşte să-şi realizeze programul de studii la nivelul cerut de către instituţia gazdă, sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de către instituţiile participante pentru recunoaşterea academică.

 

Art. 49. Recunoaşterea se face pe baza următoarelor documente, pe care Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, le pune la dispoziţia Facultăţilor.

a) Acordul de practică (Learning Agreement for Traineeship) semnat de către coordonatorul departamental sau coordonatorul instituţional (sau tutor, mentor, persoană împuternicită), atât din universitatea parteneră cât şi din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituţia gazdă;

b) Situaţia şcolară (note + credite obţinute - Transcript of Records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activităţii desfăşurate de către student.

c) Pachetul de informaţii ECTS al Universităţii gazdă privind conţinutul disciplinelor studiate la Universitatea gazdă.

 

Art. 50. (1) Recunoaşterea studiilor se face in integrum şi automat de către conducerea facultăţii la care studentul este înmatriculat. Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini, sub coordonarea coordonatorului departamental Erasmus+, întocmeşte un Proces-verbal de recunoaştere a programului de formare profesională a studentului în care face echivalarea disciplinelor şi a notelor sau calificativelor obţinute de student folosind sistemul de credite transferabile ECTS, aplicat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi, ca reper, grila de echivalare din anexă.

(2) Disciplinele studiate în cadrul stagiului Erasmus+ sunt echivalate cu discipline din planurile de învăţământ din anul în curs sau anii următori, prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe, şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două ţări. Studenţii vor susţine examenele sau colocviile la disciplinele care nu au făcut obiectul echivalării, din planul de învăţământ aferent semestrului în care s-a desfăşurat mobilitatea, în aceleaşi condiţii ca şi colegii lor care nu au fost în mobilitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (în conformitate cu art. 28: "În situaţii justificate dovedite prin documente avizate de Centrul de Relaţii Internaţionale, studenţii beneficiari ai mobilităţilor de tip Erasmus+ pot susţine examene în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, aprobate la cererea studentului de către decanul facultăţii. Aceste examene pot fi susţinute doar după finalizarea perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ pentru activităţi didactice" şi art. 30: „Pentru a promova o disciplină de învăţământ studentul are dreptul, în cadrul parcursului de studiu al disciplinei respective, la două examinări gratuite"). Susţinerea examenelor se poate realiza în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al UAB, în anul universitar următor.

(3) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională aferent mobilităţii Erasmus+, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu Erasmus+ se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii;

(4) Suplimentele la Diplomă vor conţine informaţii despre stagiile de practică efectuate de către studenţi prin acest program.

 

Art. 51. În termen de 6 luni de la finalizarea stagiului, Universitatea va iniţia emiterea documentului „Mobilitate EUROPASS" (MOBILIPASS) şi va finaliza completarea acestuia împreună cu instituţia/organizaţia gazdă. (detalii la www.europass-ro.ro).

 

VI. ACŢIUNI DE MOBILITATE A PERSONALULUI ÎN SCOPURI DIDACTICE

 

Art. 52. 1) La acţiunile de mobilitate a personalului pentru predare poate participa personalul angajat într-o instituţie de învăţământ superior sau în orice organizaţie publică sau privată pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, formării şi tineretului (inclusiv doctoranzi angajaţi).

(2) Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program în condiţiile îndeplinirii criteriilor de limbă conform Cadrului European de Referinţă, nivel minim B2 (în conformitate cu acordurile bilaterale Erasmus+ încheiate cu partenerii internaţionali) precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare. CRI, cu aprobarea CA al UAB, poate externaliza serviciile de evaluare a competenţelor lingvistice ale participanţilor la Program. Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic poate beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar, însă, dacă există mobilităţi nealocate şi se impune ca acestea să fie realizate pentru a nu returna granturile, sau în cazul în care există suplimentări de fonduri pentru noi selecţii, in cazul mobilităţilor de predare se pot acorda mai mult de 2 stagii de mobilitate unui candidat, prioritar acelor candidaţi care au contribuit la atragerea studenţilor Erasmus+ către mobilităţile outgoing cât şi la atragerea studenţilor incoming şi care au participat activ la promovarea şi dezvoltarea internaţionalizării UAB.

(3) Candidaţii care participă la selecţii Erasmus+ pentru mai mult de 2 stagii pe parcursul unui an academic, trebuie să depună la dosarul de candidatură o declaraţie pe propria răspundere cu privire la numărul studenţilor outgoing şi incoming atraşi în cadrul programului Erasmus+ pe parcursul anului academic anterior şi cu privire la activităţile de sprijinire a procesului de internaţionalizare a UAB.

(4) Acţiunile de mobilitate pentru predare se vor desfăşura în instituţii de prestigiu din străinătate, în cadrul instituţiilor cu care UAB are parteneriate strategice, sau care se înscriu în politicile privind internaţionalizarea implementate de către conducerea UAB. În cazul în care un cadru didactic implementează mai mult de o mobilitate de predare, pe parcursul unui an academic, acestea se implementează obligatoriu în instituţii de prestigiu din străinătate conform procedurii operaţionale privind încheierea acordurilor bilaterale instituţionale.

(5) Candidaţii, personal angajat, care îşi retrag candidatura, fără o justificare obiectivă dovedită, după ce au fost acceptaţi pentru o acţiune de mobilitate Erasmus+, sau implementează acţiunea de mobilitate fără respectarea tuturor prevederilor contractuale îşi pierd dreptul de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus+ în următorul an. În cazul în care a fost invocat un caz de forţă majoră, aprobat de ANPCDEFP, această prevedere nu se aplică.

 

Art. 53. (1) În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului didactic în scopuri de predare, în cadrul acţiunii cheie KA103/KA131, comisiile de selecţie sunt organizate la nivelul fiecărei Facultăţi, cu implicarea conducerii acestora (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus+ pe Facultate sau reprezentanţii acestora). Selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi în scopuri de formare în cadrul acţiunii KA103/KA131, respectiv predare şi formare, în cadrul acţiunii cheie KA107/KA171, se desfăşoară centralizat la nivelul Universităţii.

(2) La înscrierea în concurs, candidaţii pot exprima opţiuni pentru efectuarea mobilităţilor la universităţi partenere în cadrul unor acorduri iniţiate de facultăţi sau pentru specializări diferite.

(3) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de predare în cadrul acţiunii cheie KA103/KA131 (cu ţările programului), Comisia de Management Erasmus+ alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate, luând în considerare şi criteriul past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

(4)  Pentru acţiuni de mobilitate de predare sau formare KA103/KA131 şi KA107/KA171, pot depune candidaturi doar cadrele didactice care au completate la zi fişele de disciplină în limba engleză, aferente cursurilor predate în cadrul UAB, pe platforma ccerasmus.uab.ro.

 

Art. 54. În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, comisia de selecţie va fi desemnată, după consultarea decanilor Facultăţilor UAB, de către Rectorul UAB, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administraţie şi va include obligatoriu reprezentanţii conducerii fiecărei facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus+ pe Facultate sau în caz de incompatibilitate, un reprezentant desemnat de Consiliul Facultăţii).

Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

- primeşte, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor, prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale;

- verifică eligibilitatea acestora;

- realizează selecţia, ierarhizează candidaţii;

- întocmeşte listele cu admişi, rezerve şi respinşi;

- comunică rezultatele candidaţilor, primeşte contestaţiile.

 

Art. 55. Pentru acţiunile de mobilitate pentru predare, în cadrul acţiunii cheie KA103/KA131, comisiile de la nivelul Facultăţilor pot decide un calendar semestrial  al procesului de selecţie.

În cazul mobilităţilor de predare în cadrul acţiunii cheie KA107/KA171, calendarul selecţiei este decis de către comisia centrală a UAB.

În măsura în care nu se ocupă toate locurile disponibile, sau dacă UAB beneficiază de fonduri suplimentare de la ANPCDEFP, comisiile pot organiza selecţii ori de câte ori este necesar, sau pot organiza selecţii de tip Open Call, până la distribuirea tuturor granturilor.

 

Art. 56. Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi Erasmus+ de predare conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ cât şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic, propunere program de predare (Staff mobility agreement for teaching).

 

Art. 57. Pentru activităţile de mobilitate pentru predare a cadrelor didactice, interviul de selecţie este organizat de către comisii formate din reprezentanţii conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus+ pe Facultate, Coordonatori Departamentali), pentru acţiunea KA103/KA131 (Erasmus+ cu ţările Programului). În cazul activităţilor de mobilitate pentru predare în cadrul acţiunii KA107/KA171 (Erasmus+ cu ţările Partenere), interviul de selecţie este organizat centralizat la nivelul universităţii.

Lista candidaţilor şi data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile vor fi afişate  pe site-ul UAB, relint.uab.ro, Erasmus+/Mobilităţi personal didactic şi nedidactic.

Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. În situaţia în care, din motive obiective, un candidat nu poate participa la interviu, se va organiza interviu online, la o data şi oră convenite de comisie împreună cu acesta.  

 

Art. 58. Departajarea cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

           a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de predare/formare/bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, cum ar fi dezvoltarea de curriculum, cursuri comune, reţele academice, proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic -10 puncte, distribuite astfel: 4 puncte pentru coordonarea/activităţile de predare (tutoriat) pentru 1-2 studenţi incoming/outgoing; 5 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 3 studenţi incoming/outgoing; 6 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 4 studenţi incoming/outgoing; 7 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 5 studenţi incoming/outgoing; 8 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 6 studenţi incoming/outgoing; 9 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 7-10 studenţi incoming/outgoing; 10 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru mai mult de 10 studenţi incoming/outgoing.

           c. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidaţii care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calităţii personalului didactic si de cercetare), şi niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru crearea de noi parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării, până la 2 puncte pentru impactul asupra activităţii de cercetare (organizarea de conferinţe, proiecte de cercetare comune, etc.), până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru crearea de parteneriate strategice internaţionale; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare.

e. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba engleză.  Dacă participantul predă germană şi/sau franceză la specializările oferite în aceste limbi de circulaţie internaţională în cadrul UAB, acesta poate susţine interviul în limba de predare. În aprecierea competenţelor lingvistice se vor urmări motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice (este obligatorie obţinerea unui calificativ minim B2, conform CERF, în vederea acordării grantului de predare), maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

f. Se acordă suplimentar 5 puncte pentru candidaţii care depun declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu articolul 4 alin. 3 din prezentul regulament: „Candidaţii care participă la selecţii Erasmus+ pentru mai mult de 2 stagii pe parcursul unui an academic, trebuie să depună la dosarul de candidatură o declaraţie pe propria răspundere cu privire la numărul studenţilor outgoing şi incoming atraşi în cadrul programului Erasmus+ pe parcursul anului academic anterior".

g. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obţină un punctaj final egal cu minim 50% din punctajul maxim posibil (25 puncte), excepţie făcând personalul didactic aflat la debut în carierea didactică şi de cercetare (maxim 2 ani).

 

Art. 59. Comisia de selecţie va proceda la ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate. Listele afişate vor cuprinde candidaţii admişi (în funcţie de rezultatele obţinute şi de ordinea preferinţelor exprimate în scrisoarea de motivare), primul criteriu fiind punctajul, al doilea opţiunea, candidaţii aflaţi pe lista de rezerve, candidaţii respinşi, având termen pentru contestaţie de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţia se soluţionează în două etape, în termen maxim de 15 zile de la depunerea contestaţiei, astfel: în prima etapă contestaţia este soluţionată in termen de maxim 5 zile de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată dintr-un coordonator Erasmus şi un reprezentant al Centrului de Relaţii Internaţionale, altul decât cel care a avut calitatea de secretar. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei se  publică pe site-ul www.uab.ro, pagina Centrului de Relaţii Internaţionale, la secţiunea Erasmus+ si se comunica pe email contestatorului. La cererea scrisă a participantului formulată în termen de 24 de ore de la publicarea deciziei de soluţionare a contestaţiei, respectiv comunicarea deciziei pe email contestatorului,  decizia primei comisii poate fi revizuită de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată din Prorectorul II al Universităţii şi decanii celor cinci Facultăţi existente în structura UAB. Comisia de revizuire se pronunţă in termen de maxim 5 zile de la depunerea cererii de revizuire. Decizia comisiei de revizuire este definitivă. Ca urmare a soluţionării contestaţiilor, respectiv expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi). În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens. Locul său poate fi ocupat doar de către un candidat aflat pe lista de rezervă.  În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se va organiza o altă selecţie.

 

Art. 60. Priorităţile în selectarea candidaţilor pot fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, în funcţie de recomandările ANPCDEFP, de obiectivele strategiei de internaţionalizare ale UAB precum şi de către Consiliile Facultăţilor în baza criteriilor proprii.

 

Art. 61. După anunţarea rezultatelor selecţiei, candidaţii admişi vor completa documentaţia cerută de instituţia parteneră, în limba în care se vor desfăşura activităţile de predare. Candidaţii admişi pentru acţiuni de mobilitate de predare au termen ca în două luni de la momentul publicării rezultatelor să prezinte invitaţia/acceptarea din partea instituţiei gazdă. În caz contrar, şi dacă există persoane pe lista de rezerve, mobilităţile care nu au la dosar invitaţia, vor fi alocate candidaţilor de pe lista de rezerve.

 

Art. 62. Înainte de plecarea în mobilitate, beneficiarii granturilor vor semna cu Universitatea contractul financiar Erasmus + şi anexele sale, prin care va fi plătit grantul. Participanţii la mobilităţi vor fi conştientizaţi de către membrii Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale şi/sau Coordonatorul Instituţional Erasmus+, referitor la respectarea întocmai, pe parcursul desfăşurării mobilităţii, a condiţiilor contractuale privind perioada mobilităţii, durata, domeniul de predare şi raportarea către instituţia de origine.

(2) Cuantumul sprijinului financiar Erasmus +  va fi definitivat în momentul semnării contractului financiar, candidaţii trebuind să fie informaţi cu privire la necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul Erasmus+ destinat mobilităţilor Erasmus + nu este menit să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Fiecare cadru didactic selectat pentru o mobilitate de predare va beneficia de un grant în cuantum egal cu granturile financiare stabilite de către ANPCDEFP prin contractul instituţional încheiat cu UAB.

(3) Grantul Erasmus+ este exprimat şi plătit în Euro beneficiarului.

 

Art. 63. (1) Obiectivele mobilităţilor cu scop de predare a personalului didactic sunt:

  1. Să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unui personal academic din universităţi, din alte ţări europene;
  2. Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă în ceea ce priveşte metodologia de predare;
  3. Să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.

(2) Instituţiile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie să fi încheiat în prealabil un acord inter-instituţional, care să specifice atât numărul cadrelor didactice care se vor deplasa, cât şi numărul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat.

(3) Instituţiile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie să cadă de acord cu fiecare cadru didactic în parte, asupra unui program de predare bine determinat, înainte de plecarea în străinătate a acestuia. La sfârşitul fiecărei perioade de predare, instituţia gazdă trebuie să furnizeze cadrului didactic şi instituţiei sale de origine un certificat care să ateste că programul convenit a fost realizat.

(4) Cerinţa minimă pentru o mobilitate de predare este de 8 ore de predare. Durata minimă a acestor acţiuni de mobilitate este de 2 zile, în cadrul KA103/KA131 şi 5 zile, în cadrul KA107/KA171. Durata maximă este de 2 luni. Durata perioadelor de mobilitate este stabilită anual prin contractul instituţional Erasmus + încheiat cu ANPCDEFP, prin sumele aprobate pentru fiecare acţiune de mobilitate, cu respectarea numărului minim al acţiunilor de mobilitate impuse contractual.

(5) Personalul didactic poate desfăşura mobilităţile de predare sub forma mobilităţilor mixte, combinaţie între o activitate de mobilitate desfăşurată în format fizic şi, obligatoriu, o activitate sau componentă în format desfăşurat virtual înainte, în timpul sau după mobilitatea fizică. În cadrul UAB, mobilităţile mixte sunt încurajate să se desfăşoare în cadrul programelor intensive mixte (BIP).

 

Art. 64. Cadrele didactice, angajate într-o acţiune de mobilitate pentru predare, nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de finanţare diferite. Altfel spus, granturile nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. Beneficiarul va declara faptul că foloseşte o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli.

(2) Este permisă mobilitatea personalului didactic fără grant Erasmus + („zero-grant").

      (3) Instituţia gazdă poate solicita beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri, cum sunt cele pentru asigurarea de sănătate, utilizarea de materiale şi facilităţi diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) în condiţii identice celor aplicate cadrelor locale.

(4) Personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic implicat în mobilităţi de predare sau formare va oferi sprijin în identificarea instituţiilor gazdă pentru organizarea plasamentelor studenţeşti, cu sprijinul Birourilor Erasmus+ din universităţile partenere, pentru a evita recursul la parteneri intermediari.

 

Art. 65. La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice vor prezenta, în termen de 15 zile, la Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini şi Acorduri Internaţionale, următoarele documente:

      a) Certificatul de la instituţia gazdă (de la Facultatea sau Centrul de Relaţii Internaţionale) care să ateste faptul că Beneficiarul a efectuat pe perioada prevăzută o mobilitate Erasmus+, parcurgând toate activităţile prevăzute in programul stabilit, cu menţiunea numărului de zile şi ore de predare;

b) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de predare prin intermediul Instrumentului de Mobilitate - Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + personalul angajat care nu reuşeşte să completeze raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

c) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare);

d) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) „în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă" caz în care "itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie".

(2) La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, au obligaţia ca, în 30 de zile, să disemineze rezultatele mobilităţii în cadrul departamentului din care fac parte (în cadrul unei şedinţe de departament, întâlniri de lucru ş.a.).

 

Art. 66. Pe baza acestor documente, cu ajutorul unui instrument de lucru de tip check-list, persoanele responsabile din cadrul Facultăţilor (coordonatori Erasmus +, secretari, Decan, etc.) sau din Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini vor finaliza şi valida mobilităţile finanţate din fonduri Erasmus +, după caz. Cu condiţia primirii fondurilor de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Universitatea va dispune plata grantului restant, după caz.

 

Art. 67. (1) Cadrele didactice au obligaţia să revină în ţară numai după îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale şi nu mai devreme de 2 zile pentru mobilităţi de predare KA103/KA131 respectiv 5 zile pentru mobilităţi de predare KA107/KA171, potrivit programului stabilit de către universitatea gazdă, cu excepţia unui caz de forţă majoră;

(2) În cazul în care cadrul didactic, nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat, în conformitate cu prevederile contractuale, să ramburseze parţial sau total fondurile primite ca şi grant de mobilitate ERASMUS+. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii Universităţii, care le va analiza şi le va supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

Art. 68. Recunoaşterea rezultatelor acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de predare se face la nivelul departamentelor academice, în cadrul procesului de evaluare anuală a personalului angajat, în baza unor proceduri proprii.

 

VII. ACŢIUNI DE MOBILITATE A PERSONALULUI PENTRU FORMARE

 

Art. 69. 1) La acţiunile de mobilitate a personalului pentru formare poate participa personalul angajat într-o instituţie de învăţământ superior sau în orice organizaţie publică sau privată pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, formării şi tineretului (inclusiv doctoranzi angajaţi).

(2) Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program în condiţiile îndeplinirii criteriilor de limbă conform Cadrului European de Referinţă, nivel minim B1 (în conformitate cu acordurile bilaterale Erasmus+ încheiate cu partenerii internaţionali) precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare. CRI, cu aprobarea CA al UAB, poate externaliza serviciile de evaluare a competenţelor lingvistice ale participanţilor la Program. Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, cadrele didactice, didactice auxiliare şi de cercetare şi personalul nedidactic pot beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar.

(3) Candidaţii, personal angajat, care îşi retrag candidatura, fără o justificare obiectivă dovedită, după ce au fost acceptaţi pentru o acţiune de mobilitate Erasmus+, sau implementează acţiunea de mobilitate fără respectarea tuturor prevederilor contractuale, , îşi pierd dreptul de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus+ în următorul an. În cazul în care a fost invocat un caz de forţă majoră, aprobat de ANPCDEFP, această prevedere nu se aplică.

 

Art. 70. (1) În cazul mobilităţilor de formare selecţia personalului didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic se va desfăşura în mod centralizat la nivelul Universităţii, pentru acţiunile cheie KA103/KA131 (Erasmus+ cu ţările Programului) şi KA107/KA171 (Erasmus+ cu ţările Partenere). De asemenea selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi în scopuri de formare în cadrul acţiunii cheie KA107/KA171 se desfăşoară centralizat la nivelul Universităţii. Selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi în scopuri de formare în cadrul acţiunii KA103/KA131, respectiv predare şi formare, în cadrul acţiunii cheie KA107/KA171, se desfăşoară centralizat la nivelul Universităţii.

(2) La înscrierea în concurs, candidaţii pot exprima opţiuni pentru efectuarea mobilităţilor la universităţi partenere în cadrul unor acorduri iniţiate de facultăţi sau pentru specializări diferite.

(3)  Pentru acţiuni de mobilitate de formare KA103/KA131 şi KA107/KA171, pot depune candidaturi doar cadrele didactice care au completate la zi fişele de disciplină în limba engleză, aferente cursurilor practice, laboratoarelor, seminariilor predate în cadrul UAB, pe platforma ccerasmus.uab.ro.

(4) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de formare, Comisia de Management Erasmus alocă granturile pentru acţiuni de mobilitate de formare între cadrele didactice şi personalul administrativ în cadrul fiecărui contract instituţional Erasmus cu ANPCDEFP. Comisia de Management Erasmus, împarte mobilităţile de formare, destinate cadrelor didactice, fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate, alocarea mobilităţilor având în vedere şi criteriul past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

 

Art. 71. (1) Pentru selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecţie va fi formată din Prorector III - în calitate de preşedinte, Coordonatorul Instituţional Erasmus+, Coordonator Erasmus+ pe Facultate, reprezentanţi din minimum trei Facultăţi diferite (dintre coordonatorii Erasmus+ departamentali), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

(2) În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului didactic în scopuri de formare, comisia de selecţie va fi desemnată, după consultarea decanilor Facultăţilor UAB, de către Rectorul UAB, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administraţie şi va include obligatoriu reprezentanţii conducerii fiecărei facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau în caz de incompatibilitate, un reprezentant desemnat de Consiliul Facultăţii).

(3) Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

- primeşte, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor, prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale;

- verifică eligibilitatea acestora;

- realizează selecţia, ierarhizează candidaţii;

- întocmeşte listele cu admişi, rezerve şi respinşi;

- comunică rezultatele candidaţilor, primeşte contestaţiile.

 

Art. 72. În cazul mobilităţilor de formare calendarul selecţiei este decis de către comisia centrală a UAB. Pentru mobilităţile de formare a personalului didactic, în cadrul acţiunii cheie KA103/KA131, comisiile de la nivelul Facultăţilor pot decide un calendar semestrial  al procesului de selecţie.

În măsura în care nu se ocupă toate locurile disponibile, sau dacă UAB beneficiază de fonduri suplimentare de la ANPCDEFP, comisiile pot organiza selecţii ori de câte ori este necesar, sau pot organiza selecţii de tip Open Call, până la distribuirea tuturor granturilor.

 

Art. 73. Dosarul de candidatură pentru mobilităţi Erasmus+ de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic, conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, propunere program de formare (Staff mobility agreement for training).

 

Art. 74. Interviul de selecţie va fi organizat centralizat la nivelul universităţii pentru activităţile de mobilitate a personalului angajat pentru activităţi de mobilitate în scop de formare. Pentru activităţile de mobilitate pentru formare a cadrelor didactice, în cazul acţiunii KA103/KA131, interviul de selecţie este organizat de către comisii formate din reprezentanţii conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus+ pe Facultate, Coordonatori Departamentali), pentru acţiunea KA103/KA131 (Erasmus+ cu ţările Programului).

Lista candidaţilor şi data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile vor fi afişate  pe site-ul UAB, relint.uab.ro, Erasmus+/Mobilităţi personal didactic şi nedidactic .

Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. În situaţia în care, din motive obiective, un candidat nu poate participa la interviu, se va organiza interviu online, la o data şi oră convenite de comisie împreună cu acesta.  

 

Art. 75. Departajarea candidaţilor - personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic - pentru mobilităţi de formare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

1. Pentru personalul didactic şi personalul de cercetare, care participă la acţiuni de mobilitate de formare în cadrul instituţiilor de prestigiu din străinătate, conform ordinului Ministerului Educaţiei privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din străinătate, departajarea candidaţilor se va face pe baza unui punctaj calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus- 10 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b.  Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103/KA131, KA107/KA171, KA2, etc.).

c. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidaţii care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calităţii personalului didactic si de cercetare), şi niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba engleză, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice (este obligatorie obţinerea unui calificativ minim B1, conform CERF, în vederea acordării grantului de formare), maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

e. Se acordă un punctaj suplimentar de 10 puncte tuturor candidaţilor care dovedesc că vor participa la evenimente organizate de partenerii internaţionali ai UAB: International Week, Staff Training Week ş.a,. În cazul în care candidaţii renunţă la participarea la evenimente internaţionale de tipul celor menţionate mai sus, aceştia pierd punctajul suplimentar acordat, Comisia de selecţie procedând la o reierarhizare a acestora cu listele de rezerve rezultate în urma procesului de selecţie.

f. Se acordă suplimentar 5 puncte pentru candidaţii care depun declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu articolul 52 alin. 3 din prezentul regulament.

g. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obţină un punctaj final egal cu minim 25 de puncte. (50%)

2. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, mobilităţile de formare se acordă pentru participarea la evenimente internaţionale (Staff Training Week, International week, târguri de mobilitate, workshop-uri de formare, ş.a), departajarea candidaţilor fiind realizată pe baza unui punctaj calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de formare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus - 20 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB; până la 10 puncte sunt acordate pentru descrierea activităţilor de diseminare a stagiilor de formare anterioare, îmbunătăţirii activităţilor ...

b. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103/KA131, KA107/KA171, KA2, etc.).

c. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba engleză, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice (este obligatorie obţinerea unui calificativ minim B1, conform CERF, în vederea acordării grantului de formare), maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

d. Se acordă un punctaj suplimentar în funcţie de domeniul prioritar, conform articolului 77 din prezentul regulament, astfel: 10 puncte pentru domeniul prioritar 1; 8 puncte pentru domeniul prioritar 2; 6 puncte pentru domeniul prioritar 3; 4 puncte pentru domeniul prioritar 4; nu se acordă punctaje suplimentare pentru alte domenii.

e. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obţină un punctaj final egal cu minim 30 de puncte.

 

Art. 76. Comisia de selecţie va proceda la ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate. Listele afişate vor cuprinde candidaţii admişi (în funcţie de rezultatele obţinute şi de ordinea preferinţelor exprimate în scrisoarea de motivare), primul criteriu fiind punctajul, al doilea opţiunea, candidaţii aflaţi pe lista de rezerve, candidaţii respinşi, având termen pentru contestaţie de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţia se soluţionează în două etape, în termen maxim de 15 zile de la depunerea contestaţiei, astfel: în prima etapă contestaţia este soluţionată in termen de maxim 5 zile de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată dintr-un coordonator Erasmus şi un reprezentant al Centrului de Relaţii Internaţionale, altul decât cel care a avut calitatea de secretar. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei se  publică pe site-ul www.uab.ro, pagina Centrului de Relaţii Internaţionale, la secţiunea Erasmus+ si se comunica pe email contestatorului. La cererea scrisa a participantului formulată în termen de 24 de ore de la publicarea deciziei de soluţionare a contestaţiei, respectiv comunicarea deciziei pe email contestatorului,  decizia primei comisii poate fi revizuită de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată din Prorectorul II al Universităţii şi decanii celor cinci Facultăţi existente în structura UAB. Comisia de revizuire se pronunţă in termen de maxim 5 zile de la depunerea cererii de revizuire. Decizia comisiei de revizuire este definitivă. Ca urmare a soluţionării contestaţiilor, respectiv expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi). În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens. Locul său poate fi ocupat doar de către un candidat aflat pe lista de rezervă.  În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se va organiza o altă selecţie.

 

Art. 77. Granturile pentru acţiunile de mobilitate pentru formare a personalului didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare al UAB, se acordă în funcţie de domeniul prioritar al personalului angajat, astfel:

1.       BECISS, Relaţii Internaţionale, Cercetare, Managementul Proiectelor;

2.       Managementul Calităţii, Învăţământ la Distanţă, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;

3.       Departamentul Contabilitate, Audit, Juridic, Informatizare, Bibliotecă;

4.       Departamentul social;

5.       Alte departamente.

 

Art. 78. (1) După anunţarea rezultatelor selecţiei, candidaţii admişi vor completa documentaţia cerută de instituţia parteneră, în limba în care se vor desfăşura programul de formare.

(2) În cazul mobilităţilor personalului, candidaţii admişi au termen ca în două luni de la momentul publicării rezultatelor să prezinte invitaţia/acceptarea din partea instituţiei gazdă. În caz contrar, şi dacă există persoane pe lista de rezerve, mobilităţile care nu au la dosar invitaţia, vor fi alocate candidaţilor de pe lista de rezerve.

 

Art. 79. (1) Înainte de plecarea în mobilitate, beneficiarii granturilor vor semna cu Universitatea contractul financiar Erasmus + şi anexele sale, prin care va fi plătit grantul. Participanţii la mobilităţi vor fi conştientizaţi de către membrii Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale şi/sau Coordonatorul Instituţional Erasmus+, referitor la respectarea întocmai, pe parcursul desfăşurării mobilităţii, a condiţiilor contractuale privind perioada mobilităţii, durata, domeniul de formare şi raportarea către instituţia de origine.

(2) Cuantumul sprijinului financiar Erasmus +  va fi definitivat în momentul semnării contractului financiar, candidaţii trebuind să fie informaţi cu privire la necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul Erasmus+ destinat mobilităţilor Erasmus + nu este menit să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Fiecare participant la Program va beneficia de un grant în cuantum egal cu granturile financiare stabilite de către ANPCDEFP prin contractul instituţional încheiat cu UAB.

(3) Grantul Erasmus+ este exprimat şi plătit în Euro beneficiarului.

 

Art. 80. (1) Obiectivele mobilităţilor cu scop de formare a personalului universitar sunt:

  1. Să permită personalului angajat să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza personalului academic din universităţi din străinătate;
  2. Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă în ceea ce priveşte domeniile prioritare stabilite la articolul 77 din prezentul regulament;
  3. Să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi consolideze parteneriatele academice.

(2) Instituţiile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie să fi încheiat în prealabil un acord inter-instituţional, care să specifice atât numărul angajaţilor care se vor deplasa, cât şi numărul angajaţilor care vor fi primiţi, pe durata anului universitar vizat.

(3) Instituţiile implicate în schimbul de personal universitar trebuie să cadă de acord cu fiecare angajat în parte, asupra unui program de formare bine determinat, înainte de plecarea în străinătate a acestuia. La sfârşitul fiecărei perioade de formare, instituţia gazdă trebuie să furnizeze participantului şi instituţiei sale de origine un certificat care să ateste că programul convenit a fost realizat.

(4) Durata minimă a acţiuni de mobilitate pentru formare este de 2 zile, în cadrul KA103/KA131 şi 5 zile, în cadrul KA107/KA171. Durata maximă este de 2 luni. Durata perioadelor de mobilitate este stabilită anual prin contractul instituţional Erasmus + încheiat cu ANPCDEFP, prin sumele aprobate pentru fiecare acţiune de mobilitate, cu respectarea numărului minim al acţiunilor de mobilitate impuse contractual.

(5) Personalul angajat poate desfăşura mobilităţile de formare sub forma mobilităţilor mixte, combinaţie între o activitate de mobilitate desfăşurată în format fizic şi, obligatoriu, o activitate sau componentă în format desfăşurat virtual înainte, în timpul sau după mobilitatea fizică. În cadrul UAB, mobilităţile mixte sunt încurajate să se desfăşoare în cadrul programelor intensive mixte (BIP).

 

Art. 81. Mobilitatea cadrelor didactice, didactic auxiliare şi de cercetare şi a celor nedidactice în scop de formare se face în baza unui acord încheiat între Universitatea de origine şi instituţia gazdă. Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia sau întreprinderea gazdă şi Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Planul trebuie să cuprindă cel puţin: scopul şi obiectivele generale, rezultatele aşteptate în materie de formare sau activităţi de învăţare ce urmează a se realiza şi programul perioadei de formare.

 

Art. 82. (1) Cadrele didactice, didactic auxiliare şi de cercetare şi cele nedidactice nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de finanţare diferite. Altfel spus, granturile nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. Beneficiarul va declara faptul că foloseşte o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli.

(2) Este permisă mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic fără grant Erasmus + („zero-grant").

      (3) Instituţia gazdă poate solicita beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri, cum sunt cele pentru asigurarea de sănătate, utilizarea de materiale şi facilităţi diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) în condiţii identice celor aplicate cadrelor locale.

(4) Personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic implicat în mobilităţi de formare va oferi sprijin în identificarea instituţiilor gazdă pentru organizarea plasamentelor studenţeşti, cu sprijinul Birourilor Erasmus+ din universităţile partenere, pentru a evita recursul la parteneri intermediari.

 

Art. 83. La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, didactice auxiliare, de cercetare şi nedidactice vor prezenta, în termen de 15 zile, la Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini şi Acorduri Internaţionale, următoarele documente:

      a) Certificatul de la instituţia gazdă (de la Facultatea sau Centrul de Relaţii Internaţionale) care să ateste faptul că Beneficiarul a efectuat pe perioada prevăzută o mobilitate Erasmus, parcurgând toate activităţile prevăzute in programul stabilit, cu menţiunea numărului de zile de formare;

b) Raport final asupra activităţii desfăşurate în perioada de formare prin intermediul Instrumentului de Mobilitate - Mobility Tool. În conformitate cu prevederile Ghidului programului Erasmus + personalul angajat care nu reuşeşte să completeze raportul, în conformitate cu prevederile contractuale, vor returna parţial sau integral grantul primit;

c) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare);

d) Toate documentele legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi şi chitanţe de cazare, etc.) „în cazul unei deplasări dintr-un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia trimiţătoare şi/sau al unei deplasări către un loc diferit de acela în care îşi are sediul organizaţia gazdă" caz în care "itinerariul de călătorie efectiv trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu alte facturi în care se specifică exact locul de plecare şi locul de destinaţie".

(2) La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, didactice auxiliare, de cercetare şi personalul nedidactic au obligaţia ca, în 30 de zile, să disemineze rezultatele mobilităţii în cadrul departamentului din care fac parte (în cadrul unei şedinţe de departament, întâlniri de lucru ş.a.).

 

Art. 84. Pe baza acestor documente, cu ajutorul unui instrument de lucru de tip check-list, persoanele responsabile din cadrul BECISS vor finaliza şi valida mobilităţile finanţate din fonduri Erasmus +, după caz. Cu condiţia primirii fondurilor de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Universitatea va dispune plata grantului restant, după caz.

 

Art. 85. (1) Personalul angajat are obligaţia să revină în ţară numai după îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale şi nu mai devreme de 2 zile pentru mobilităţi de formare KA103/KA131 respectiv 5 zile pentru mobilităţi KA107/KA171, potrivit programului stabilit de către universitatea gazdă, cu excepţia unui caz de forţă majoră;

(2) În cazul în care cadrul didactic, didactic auxiliar şi de cercetare sau cadrul nedidactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat, în conformitate cu prevederile contractuale, să ramburseze parţial sau total fondurile primite ca şi grant de mobilitate ERASMUS+. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii Universităţii, care le va analiza şi le va supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

Art. 86. Recunoaşterea rezultatelor acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de formare se face la nivelul departamentelor, în cadrul procesului de evaluare anuală a personalului angajat, în baza unor proceduri proprii.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 87. Lista universităţilor partenere şi mobilităţile disponibile (număr de locuri şi perioada de mobilitate), criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de candidatură, data şi locul concursului, probele specifice ale concursului, precum şi alte informaţii relevante vor fi disponibile la Biroul Erasmus+, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini şi Acorduri Internaţionale al Universităţii „1 Decembrie 1918" şi pe site-ul relint.uab.ro

 

Art. 88. (1) Regulamentul privind implementarea Programului Erasmus + intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărârea Senatului.

(2) Modificarea prezentului Regulament se poate face prin Hotărârea Senatului.

 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

din 29 septembrie  2021.

 

 

                                                                 P R E Ş E D I N T E        

Conf.univ.dr. Tamas-Szora Attila 

 

 

 

                                                                                                                     AVIZAT

                                                                                                                      Oficiul Juridic

Consilier juridic Sanda Tomuţa