Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Criterii de selecţie

 

CRITERIILE DE SELECŢIE

 

Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, mobilităţile de formare se acordă pentru participarea la evenimente internaţionale (Staff Training Week, International week, târguri de mobilitate, workshop-uri de formare, ş.a), departajarea candidaţilor fiind realizată pe baza unui punctaj calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de formare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus – 20 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB; până la 10 puncte sunt acordate pentru descrierea activităţilor de diseminare a stagiilor de formare anterioare, îmbunătăţirii activităţilor ...

b. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103/KA131, KA107/KA171, KA2, etc.).

c. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba engleză, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice (este obligatorie obţinerea unui calificativ minim B1, conform CERF, în vederea acordării grantului de formare), maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

d. Se acordă un punctaj suplimentar în funcţie de domeniul prioritar, conform articolului 77 din prezentul regulament, astfel: 10 puncte pentru domeniul prioritar 1; 8 puncte pentru domeniul prioritar 2; 6 puncte pentru domeniul prioritar 3; 4 puncte pentru domeniul prioritar 4; nu se acordă punctaje suplimentare pentru alte domenii.

e. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obţină un punctaj final egal cu minim 30 de puncte.