Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Criterii de selecţie

 

CRITERIILE DE SELECŢIE

 

 

Departajarea cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

           a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus – 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de predare/formare/bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, cum ar fi dezvoltarea de curriculum, cursuri comune, reţele academice, proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic -10 puncte, distribuite astfel: 4 puncte pentru coordonarea/activităţile de predare (tutoriat) pentru 1-2 studenţi incoming/outgoing; 5 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 3 studenţi incoming/outgoing; 6 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 4 studenţi incoming/outgoing; 7 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 5 studenţi incoming/outgoing; 8 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 6 studenţi incoming/outgoing; 9 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 7-10 studenţi incoming/outgoing; 10 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru mai mult de 10 studenţi incoming/outgoing.

           c. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidaţii care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calităţii personalului didactic si de cercetare), şi niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru crearea de noi parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării, până la 2 puncte pentru impactul asupra activităţii de cercetare (organizarea de conferinţe, proiecte de cercetare comune, etc.), până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru crearea de parteneriate strategice internaţionale; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare.

e. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba engleză.  Dacă participantul predă germană şi/sau franceză la specializările oferite în aceste limbi de circulaţie internaţională în cadrul UAB, acesta poate susţine interviul în limba de predare. În aprecierea competenţelor lingvistice se vor urmări motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice (este obligatorie obţinerea unui calificativ minim B2, conform CERF, în vederea acordării grantului de predare), maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

f. Se acordă suplimentar 5 puncte pentru candidaţii care depun declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu articolul 4 alin. 3 din prezentul regulament: „Candidaţii care participă la selecţii Erasmus+ pentru mai mult de 2 stagii pe parcursul unui an academic, trebuie să depună la dosarul de candidatură o declaraţie pe propria răspundere cu privire la numărul studenţilor outgoing şi incoming atraşi în cadrul programului Erasmus+ pe parcursul anului academic anterior”.

g. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obţină un punctaj final egal cu minim 50% din punctajul maxim posibil (25 puncte), excepţie făcând personalul didactic aflat la debut în carierea didactică şi de cercetare (maxim 2 ani).

 

Pentru personalul didactic şi personalul de cercetare, care participă la acţiuni de mobilitate de formare în cadrul instituţiilor de prestigiu din străinătate, conform ordinului Ministerului Educaţiei privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din străinătate, departajarea candidaţilor se va face pe baza unui punctaj calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus– 10 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b.  Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103/KA131, KA107/KA171, KA2, etc.).

c. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidaţii care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calităţii personalului didactic si de cercetare), şi niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba engleză, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice (este obligatorie obţinerea unui calificativ minim B1, conform CERF, în vederea acordării grantului de formare), maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

e. Se acordă un punctaj suplimentar de 10 puncte tuturor candidaţilor care dovedesc că vor participa la evenimente organizate de partenerii internaţionali ai UAB: International Week, Staff Training Week ş.a,. În cazul în care candidaţii renunţă la participarea la evenimente internaţionale de tipul celor menţionate mai sus, aceştia pierd punctajul suplimentar acordat, Comisia de selecţie procedând la o reierarhizare a acestora cu listele de rezerve rezultate în urma procesului de selecţie.

f. Se acordă suplimentar 5 puncte pentru candidaţii care depun declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu articolul 52 alin. 3 din prezentul regulament.

 

g. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obţină un punctaj final egal cu minim 25 de puncte. (50%)