Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Conţinutul dosarului de candidatură

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

 În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, dosarul de candidatură al studenţilor pentru programul ERASMUS+ sau SEE, va cuprinde:

a. formular de candidatură, în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

b. Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

c. scrisoare de intenţie, în limba în care se va desfăşura stagiul, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

d. recomandare din partea unui cadru didactic, în care să fie evaluate competenţele candidatului;

e.  avizul favorabil al Facultăţii cu privire la efectuarea stagiului Erasmus+ de studiu sau plasament; în cazul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă este necesar acordul scris al ierarhului;

f. copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

g. adeverinţă de la secretariatul Facultăţii cu media anului universitar precedent (media de admitere sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I, după caz);

h. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care demonstrează că studentul este beneficiar al unei burse sociale (dacă este cazul);

i. adeverinţă medicală cu menţiunea - „Clinic sănătos. Apt pentru studii/practică în străinătate."

j. copii ale diplomelor şi certificatelor obţinute de candidat în învăţământul superior, considerate utile în susţinerea candidaturii (documente opţionale, de ex. diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, certificate care sa ateste participarea la activităţi de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.);

k. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente;

l. un dosar cu şină.

(2) Pentru studenţii care s-au transferat la Universitatea noastră de la alte Universităţi şi care nu au media anului universitar precedent încheiată, dar au media ultimului semestru încheiat, se va lua în calcul aceasta din urmă, aşa cum prevede Regulamentul de selecţie al mobilităţilor pentru studenţii de anul I. De asemenea pentru studenţii aflaţi la continuare de studii, sau a studenţilor din primul an şi care participă la o selecţie înainte de încheierea primului semestru, se va lua în calcul media de admitere.

(3) Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit determină eliminarea candidatului.